ชิงทุน ต่อยอดธุรกิจสตาร์ตอัพ Mahidol Youth Startup Fund 2021 

ชิงทุน ต่อยอดธุรกิจสตาร์ตอัพ Mahidol Youth Startup Fund 2021 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ได้กำหนดให้ นวัตกรรม เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นความหวัง และกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มุ่งสู่เป้าหมายของการเป็น ประเทศแห่งนวัตกรรมได้ต่อไป

นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ผ่านการรับรองเป็น เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ อย่างเป็นทางการ จาก กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FELLOW) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่ได้มีบทบาท แต่เพียงการส่งเสริมการทำธุรกิจสตาร์ตอัพภายในมหาวิทยาลัย

แต่ขยายผลกว้างไกลไปถึงระดับประเทศ ในฐานะที่ปรึกษา และบ่มเพาะสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการริเริ่มและพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยได้มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการ “Mahidol Youth Startup Fund” เสนอไอเดียชิงทุนเพื่อนำไปต่อยอดตามแผนธุรกิจสตาร์ตอัพที่มุ่งหวังตั้งใจ

สำหรับโครงการ “Mahidol Youth Startup Fund 2021” ในปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวแนะนำเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ถึงหลัก 3 ประการในการริเริ่มนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ คือ “ตอบโจทย์ แก้ปัญหา และทำได้จริง” แม้จะเป็นเพียงไอเดีย ยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปร่าง แต่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ และทำได้จริงในการ pitching หรือเสนอผลงาน ก็สามารถผ่านเข้าร่วมโครงการฯ ได้ไม่ยาก โดยมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ เครื่องมือ และสถานที่ที่จะช่วยทำให้ฝันของเยาวชนได้เป็นจริง

นางสาวอรวลัญช์ โลหิตหาญ หัวหน้างานระบบนิเวศผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า โครงการ “Mahidol Youth Startup Fund 2021” กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี ในรูปแบบทีมที่มีสมาชิกตั้งแต่ 3 – 5 คน แบ่งการสมัครออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. Ideation – ระดับ idea stage ซึ่งเหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีไอเดียเริ่มต้น และ 2. Pre-Seed (Proof Of Concept: POC) สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจสู่ตลาด เปิดรับสมัครภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นี้ ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/iNT.Mahidol.University