เช็กเลย เราชนะ กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รับเงินงวดแรก 5 มี.ค.

เช็กเลย เราชนะ กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รับเงินงวดแรก 5 มี.ค.
เช็กเลย เราชนะ กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รับเงินงวดแรก 5 มี.ค.

เช็กเลย เราชนะ กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รับเงินงวดแรก 5 มี.ค.

วันที่ 5 มี.ค. 64 คุณกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้า การประกาศผลการทบทวนสิทธิของประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิเรื่องการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม การเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ และการเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ในระหว่างวันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ (02) 111-1122 โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ จำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิดังกล่าวผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิ ในกรณีมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 (แบบฯ) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร จะสามารถทราบผลการทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ ในกรณีมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้รีบดำเนินการทบทวนสิทธิโดยกดปุ่ม “ทบทวนสิทธิ” ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com พร้อมทั้งยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 15- 21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ (02) 111- 1122 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ในระหว่างวันที่ 6-31 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ โดยจะทราบผลการทบทวนสิทธิในวันที่ 7 เมษายน 2564

สำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้ 

  1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ”
  3. กรอกข้อมูล ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)
  4. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

คลัง ตอบ เราชนะ สะสมเงิน ไว้ใช้รวดเดียว 7 พัน ได้หรือไม่?

กองปราบ เตือน เราชนะ ห้ามโอนเป็นเงินสด ซื้อ-ขายสิทธิ ผิดฉ้อโกง