มีผลพรุ่งนี้! นายกฯ เซ็นยกระดับคุมสูงสุด 5 จว. ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง

มีผลพรุ่งนี้! นายกฯ เซ็นยกระดับคุมสูงสุด 5 จว. ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง
มีผลพรุ่งนี้! นายกฯ เซ็นยกระดับคุมสูงสุด 5 จว. ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง

มีผลพรุ่งนี้! นายกฯ เซ็นยกระดับคุมสูงสุด 5 จว. ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง

วันที่ 6 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคราวๆ ออกไปอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการระงับยับยั้ง

มีสาระสำคัญ 4 ข้อ 1. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอชนะ 2. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดอย่างยิ่ง ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม ใน 5 จังหวัด คือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร อย่างเข้มข้น บุคคลที่จะออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่

3. ปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดเด็ดขาด จัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นให้มีบ่อนพนันในพื้นที่อันเป็นต้นตอของการระบาด 4. โทษ ของผู้ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลเดินทาง ปกปิดไทม์ไลน์ ถือว่ามีความผิดด้วย

มีผลพรุ่งนี้! นายกฯ เซ็นยกระดับคุมสูงสุด 5 จว. ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง
มีผลพรุ่งนี้! นายกฯ เซ็นยกระดับคุมสูงสุด 5 จว. ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง
มีผลพรุ่งนี้! นายกฯ เซ็นยกระดับคุมสูงสุด 5 จว. ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง
มีผลพรุ่งนี้! นายกฯ เซ็นยกระดับคุมสูงสุด 5 จว. ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง
มีผลพรุ่งนี้! นายกฯ เซ็นยกระดับคุมสูงสุด 5 จว. ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง
มีผลพรุ่งนี้! นายกฯ เซ็นยกระดับคุมสูงสุด 5 จว. ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง