4 ข้อพึงระวัง ถ้าไม่อยากให้ภาพลักษณ์แบรนด์เสียหาย ควรหลีกเลี่ยงไว้

4 ข้อพึงระวัง ถ้าไม่อยากให้ภาพลักษณ์แบรนด์เสียหาย ควรหลีกเลี่ยงไว้

การทำให้คอนเทนต์คุณภาพบนข้อเท็จจริงด้วยความสร้างสรรค์ จึงกลายเป็นโจทย์ทางการตลาดทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดต้องคำนึงถึง คือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำคอนเทนต์ นอกจากจะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์แล้ว ยังจะทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียหาย โดยเว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ ได้รวบรวมไว้ 4 ข้อ ดังนี้

  1. เนื้อหาซ้ำซ้อน การสร้างเนื้อหาที่มีการนำเสนอแบบซ้ำซ้อน ทั้งในส่วนของแบรนด์เองและซ้ำกับผู้อื่น จนดูเหมือน Copy Past จะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกด้านลบต่อแบรนด์ได้ ดังนั้นควรเลี่ยงปรับเปลี่ยน แยก แตกย่อยคอนเทนต์ให้เหมาะสมต่อแต่ละแพลตฟอร์มที่ใช้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร หรือปรับเปลี่ยนสำนวนรูปแบบการเล่าเรื่องให้ต่างออกไป ในหัวข้อหรือประเด็นที่เป็นกระแส ก็จะทำให้เกิดความสร้างสรรค์ได้ แม้จะเป็นชุดคอนเทนต์เดียวกัน
  2. โฟกัสผิดจุด หลุดประเด็น แน่นอนว่าการสร้าง Engagemant หรือการเอาตัวเองไปอยู่ในกระแส เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการทำคอนเทนต์ แต่ถ้าโฟกัสแต่เรื่องดังกล่าวจนหลุด Funnel, loop, framework และขาดเรื่องของ Interest, Decision และ Action คอนเทนต์นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ทางการตลาด
  3. ขาดการ Approval การจัดทำคอนเทนต์ควรอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่มีระบบช่วยตรวจทาน ตรวจสอบ เพื่อลดการนำเสนอข้อเท็จจริงที่อาจผิดพลาด หรือการสะกดศัพท์ ไวยากรณ์ ใช้ภาษาผิดที่มีแต่จะทำให้เกิดภาพลบต่อแบรนด์
  4. ขาด Performance Review หากการทำคอนเทนต์ไม่มีเรื่่องของข้อมูลสถิติต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบการเช็ก Performance Review เช่น  Reach ,Engagement ก็จะทำให้การทำคอนเทนต์นั้นไม่บรรลุเป้าหมาย และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจไม่ได้