SMEs ควรรู้ 4 เทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ที่ยังได้รับความนิยมในปี 2021

SMEs ควรรู้ เปิด 4 เทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ที่ยังได้รับความนิยมในปี 2021

ข้อมูลจากสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผย ภาพรวมมูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์ไทยในช่วงไตรมาส 2/2563 มีมูลค่า 14,253 ล้านบาท ลดลงเพียงร้อยละ 2.64 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา

จากปัญหาของระบบขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงสถานการณ์การปิดประเทศในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น มีบางอุตสาหกรรมได้รับผลบวก อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์

จากการสำรวจของบริษัททางด้านการตลาดมากมาย พบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการนั้น คือความปลอดภัยจากสินค้าที่ซื้อ และรูปแบบการซื้อนั้นเป็นรูปแบบของอีคอมเมิร์ซ และดีลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้เกิดการปรับตัวของผู้ผลิต ที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้าเป็นตัวช่วยในการปรับรูปแบบสินค้า ทั้งด้านการผลิตและการบรรจุหีบห่อ

เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ จึงได้เผย เทรนด์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในปี 2021 ซึ่งผู้ผลิตหลายเจ้ายังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการคาดว่าบรรจุภัณฑ์ที่จะได้รับความนิยมนั้น ประกอบด้วย

1. บรรจุภัณฑ์กินได้ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม หากบรรจุภัณฑ์สามารถรับประทานได้ ก็จะเป็นส่วนช่วยให้ปริมาณขยะในประเทศลดลง

2. บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ผ่านพัฒนาให้บรรจุภัณฑ์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นตัวแทนที่สามารถสื่อสารแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน

3. บรรจุภัณฑ์ไบโอ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ และสามารถย่อยสลายได้เอง ซึ่งถือเป็นการลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และปริมาณขยะจากการใช้พลาสติกอีกด้วย

4. บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการนำขยะมารีไซเคิล ทั้งขยะพลาสติก โลหะ ขยะอีคอมเมิร์ซ เป็นจำนวนมาก อาทิ กระดาษจากกล่องบรรจุสินค้าออนไลน์ และกล่องไปรษณีย์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มปริมาณขยะประเภทกระดาษมากยิ่งขึ้น