สวนดุสิตโพล เผย ความเอื้ออาทรของคนไทยลดลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

โพล เผย ความเอื้ออาทรของคนไทยลดลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โพล เผย ความเอื้ออาทรของคนไทยลดลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สวนดุสิตโพล เผย ความเอื้ออาทรของคนไทยลดลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความเอื้ออาทรของคนไทย ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่าง 1,236 คน สำรวจระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2563 พบว่า สาเหตุที่ความเอื้ออาทรของคนไทยลดลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 73.35% รองลงมาคือ การเอาตัวรอด 56.95% ความเอื้ออาทรที่ควรเร่งสร้างให้มีเพิ่มขึ้นคือ ความมีน้ำใจ 74.94% วิธีการปลูกฝังความเอื้ออาทรอย่างเป็นรูปธรรมคือ ปลูกฝังในครอบครัว 87.91% โดยคนที่ควรทำหน้าที่นี้คือ ครอบครัว 89.93% รองลงมาคือ สถานศึกษา 84.86%

อย่างไรก็ตาม ความเอื้ออาทรเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมและวิถีประพฤติปฏิบัติก็เปลี่ยนไปด้วย คนแก่งแย่ง เอาตัวรอดกันมากขึ้น กอปรกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลกระทบต่อปากท้อง ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ตามมา ครอบครัวและสถานศึกษา จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามนี้ รวมถึงสถาบันการเมืองเองที่มีหน้าที่บริหารประเทศก็ย่อมมีส่วนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้น เพื่อให้คนไทยอยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ดี เอื้อต่อการมีน้ำใจอารีต่อกัน

อ่านโพลต้นฉบับ