ครม. ไฟเขียว ขยายมาตรการ ช่วยเหลือค่าน้ำ-ไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1 ปี

ครม. ไฟเขียว ขยายมาตรการ ช่วยเหลือค่าน้ำ-ไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่ออีก 1 ปี (ตั้งแต่ ต.ค. 63 – ก.ย. 64)

เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว ครม. ขยายมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1 ปี (ต.ค. 63 – ก.ย. 64)  โดยมาตรการบรรเทาค่าน้ำ ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดิมหมดอายุเดือน ก.ย. 63 มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว มีเกณฑ์ดังนี้

1.ค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันนาน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ถือบัตรฯ ใช้สิทธิ ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนดจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

2.ค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด

*** หมายหตุ : 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

ผู้มีบัตรฯ ต้องนำใบแจ้งค่าไฟและค่าน้ำไปชำระเงินที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทุกสิ้นเดือน การไฟฟ้าฯ และการประปาฯ จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง เพื่อกรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนประชารัฐฯ) มาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money)