กรมควบคุมโรคย้ำ หมั่นดูแลความสะอาดเด็ก ป้องกันไวรัสก่อโรค

กรมควบคุมโรคย้ำ ผู้ปกครอง-ครู หมั่นดูแลความสะอาดเด็ก ป้องกันไวรัสก่อโรค ทั้งโรคมือ เท้า ปาก และโรคโควิด-19

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กมีการเปิดภาคเรียนมาในระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งมีกิจกรรมที่รวมกันเป็นกลุ่มมีโอกาสใกล้ชิดกันมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก และโรคโควิด-19

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 6,812 ราย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.56 เป็นกลุ่มเด็กแรกเกิด – 4 ปี รองลงมาคือเด็กอายุ 7-9 ปี และเด็กอายุ 5 ปี โดยโรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อกันทางปากโดยตรง จากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน หากได้รับเชื้อจะมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน จะมีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก หากได้รับเชื้อชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้น เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคทั้ง โรคมือ เท้า ปาก และโรคโควิด-19 กรมควบคุมโรค ขอเน้นย้ำผู้ปกครองและครู ช่วยกันดูแลสังเกตอาการเด็กอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หากพบมีอาการไข้ ให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหาย พร้อมแจ้งทางโรงเรียนให้ทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติม การป้องกันโรคระหว่างที่เด็กอยู่ที่โรงเรียน คือควรให้เด็กสวมหน้ากากอนามัย ลดการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน หมั่นทำความสะอาดของใช้ ของเล่น และพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกันเป็นประจำ หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำและหลังเล่นของเล่น เพื่อลดเชื้อสะสมบนมือและลดการแพร่สู่ผู้อื่น ควรจัดให้มีพื้นที่ในการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือเล่นเป็นกลุ่มย่อย 5-6 คน มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร และหากพบเด็กป่วยขอให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน ควรให้หยุดเรียนและพาไปพบแพทย์โดยเร็ว