ธ.ก.ส. เปิดโครงการประกันภัยโคเนื้อ ช่วยเกษตรกร ลดเสี่ยงโคเนื้อเจ็บป่วย-ตายจากอุบัติเหตุ

ธ.ก.ส. เปิดโครงการประกันภัยโคเนื้อ ช่วยเกษตรกร ลดเสี่ยงโคเนื้อเจ็บป่วย-ตายจากอุบัติเหตุ

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จัดทำโครงการประกันภัยโคเนื้อ เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เนื่องจากการตายของโคเนื้อที่เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ให้สามารถพยุงตัวได้และมีทุนเหลือเพียงพอต่อการเริ่มต้นใหม่ ในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยตัวละ 400 บาท

โดยให้ความคุ้มครองการตายจากการเจ็บป่วยของโคเนื้อ ไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัว และการตายจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ดินถล่ม พายุ และแผ่นดินไหว ไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัว ระยะเวลาคุ้มครองสิ้นสุดเมื่อส่งขายคอกกลาง หรือ 6 เดือนนับจากวันขอเอาประกันภัย

สำหรับเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย ต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ ด้านโคเนื้อที่ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พิการ ซึ่งมีผลกับสุขภาวะ ไม่เป็นโรคเรื้อรังและไม่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล มีอายุไม่เกิน 36 เดือน

รวมทั้งขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และมีการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ มีบันทึกประวัติถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และโรคคอบวมมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ขอเอาประกันภัย โดยเกษตรกรผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของโคเนื้อ ระยะเวลารอ 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ โดยเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเอาประกันภัยโคเนื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ