อนุมัติแล้ว! โครงการเยียวยาผู้ว่างงาน สู้ภัย COVID-19 เฟส 2

Young startup businessmen teamwork brainstorming meeting to discuss the new project investment.

อนุมัติแล้ว! โครงการเยียวยาผู้ว่างงาน สู้ภัย COVID-19 เฟส 2 รับ 996 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท นาน 3 เดือน

เงินเยียวยาผู้ว่างงาน เฟส2 – เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า จากโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 1

ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยมีประชาชนสมัครเข้ามาร่วมงานอาสาสมัครชุมชน ลงพื้นที่ทำงานเก็บข้อมูลในชุมชน และสามารถนำผลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนได้ในอนาคต ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เห็นผลงานของอาสาสมัครชุมชนดังกล่าว จึงได้อนุมัติงบประมาณโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 โดยให้มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูแลพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ซึ่งจะต้องดูแลทั้งหมด 166 ตำบล สามารถจ้างงานประชาชนได้ 996 อัตรา

ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อสานต่องานในชุมชนที่ดำเนินการไปแล้วในระยะแรก มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปที่ว่างงาน ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 และประกาศผลในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 โดยรับจำนวน 996 อัตรา ค่าตอบแทนคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2563

อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่าสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ ๆ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีภูมิลำเนา หรือพักอาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดดังกล่าว และต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท และเกษตรกรผู้ได้รับเงินเยียวยาช่วง COVID-19 หรือยินยอมสละสิทธิ์ดังกล่าว หากผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการจ้างงานฯ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการจ้างจะได้พัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การสร้างนวัตกรรมทางสังคม และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้าน เป็นต้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th โดยจะรับสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 ทางระบบออนไลน์ หรือ Facebook Fanpage ของสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน สอบถามได้ที่ คุณปาจรีย์ เรืองคล้าย หมายเลขโทรศัพท์ 09-1170-5840, 08-8 760-1006