สสว. ตั้งเป้า SMEs กว่า 2 แสนราย เข้าถึง-พัฒนาองค์ความรู้

สสว. ตั้งเป้า SMEs กว่า 2 แสนราย เข้าถึง-พัฒนาองค์ความรู้ ผ่าน SME Knowledge Center

สสว. – สสว. เดินหน้าต่อยอดงานพัฒนาองค์ความรู้ หรือ SME Knowledge Center อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ สสว. เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์และสร้างเครื่องมือให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียมากขึ้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 3 ด้าน

ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ง่ายขึ้น ใช้สื่อที่เข้าใจง่ายขึ้น และเพื่อการแข่งขันในยุคดิจิตอล ตั้งเป้ามี SMEs เข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้มิติต่างๆ เช่น การได้รับคำปรึกษา การอบรมสัมมนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 4 พันราย และเข้าถึงเว็บไซต์ www.smeknowledgecenter.com หรือคลังข้อมูลความรู้ที่ สสว. จัดทำขึ้นไม่น้อยกว่า 2 แสนรายต่อปี

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กล่าวว่า สสว. มุ่งมั่นกับการพัฒนาผู้ประกอบการโดยพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ครบในทุกมิติ ซึ่งผู้ประกอบการหลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า ตนเองถนัดหรือขาดในเรื่องอะไร สสว. จึงได้ดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SMEs (SME Knowledge Center) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ของ SME Knowledge Center คือ 1. จัดทำและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลสำหรับเอสเอ็มอีเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ 2. จัดตั้งส่วนบริการ (Physical Site) ที่มีการให้คำปรึกษา โดยเน้นให้ความรู้เป็นกลุ่มย่อย เช่น จัดทำกรณีศึกษา จัดเวิร์กช็อปหรือสัมมนาต่างๆ 3. ประเมินความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูบ และ 4. ดูแลระบบโครงสร้างให้เหมาะสม ทั้งผู้สอนและผู้ประกอบการ และมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด

โดย สสว. ได้จัดบนแพลตฟอร์ม www.smeknowledgecenter.com เพื่อให้ใช้งานง่าย และสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ ที่น่าสนใจอยู่เสมอ รวมถึงมีการจัดสัมมนาหรืออบรมในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ขาดโอกาสเข้าถึงทางเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย นอกจากนี้ SME Knowledge Center ยังเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการได้รับการสัมภาษณ์เพื่อนำเสนอสินค้าในพื้นที่และนำมาผลิตเป็นสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีแนวทางในการเพิ่มโอกาสหรือเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการขายให้กับผู้ประกอบการและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการท่านอื่น

“ในปีที่ผ่านมา (2562) SME Knowledge Center มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเข้ารับคำปรึกษาธุรกิจในด้านต่างๆ มากกว่า 4,500 ราย จากเป้าหมาย 4,000 ราย และมีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ www.smeknowledgecenter.com มากถึง 250,000 ครั้ง/ปี ซึ่งเกินเป้าที่วางไว้ 200,000 ราย สำหรับในปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก โดยยังคงยึด 8 โมดูลเหมือนเดิม 1. ด้านดิจิตอล 2. การบริการ 3. ต้นทุน การขนส่งสินค้า 4. สิทธิประโยชน์ทางภาษี 5. องค์ความรู้เฉพาะเรื่อง 6. การตลาด/การตลาดต่างประเทศ 7. บัญชีการเงิน และ 8. มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ แต่เพิ่มเรื่องการทำข้อมูลเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตั้งเป้าหมาย 3 ด้านคือ ให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ง่ายขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น และเรียนรู้ได้เร็วขึ้น จึงเน้นที่หลักสูตรออนไลน์และการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เช่น อินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้เป็นอาวุธ ในการเข้าสู่สนามธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” ผอ.สสว. กล่าว และว่า

ในการพัฒนาองค์ความรู้นั้นมีหลายแนวทาง เช่น มีการพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจ มีการจัดสัมมนาทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ ในส่วนของออฟไลน์นั้น รวมถึงมีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจรายย่อยด้วยวิธีให้คำปรึกษาเฉพาะกลุ่ม ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่ดำเนินการอบรมความรู้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.

นอกจากนี้ สสว. ยังเตรียมปรับรูปแบบองค์ความรู้ของ SME Knowledge Center ไปเป็น SME Academy 365  เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอด 365 วัน สอดคล้องกับธีม “SMEs : Faster Speed to SME Academy 365” ผลักดัน SMEs ไทยก้าวสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปด้วยกัน