อว. จับมือ 19 มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤตโควิด-19 

อว. จับมือ 19 มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤตโควิด-19

วันที่ 3 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ได้ร่วม MOU กับ 19 มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤตโควิด-19 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Re-skill, Up-skill, New-skill)

โดยเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้สามารถรองรับงานใหม่ๆ ในรูปแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเริ่มจัดอบรมตั้งแต่เดือนมิ.ย. นี้เป็นต้นไป ครอบคลุม 9 ทักษะใน 12 สาขาอุตสาหกรรม 8 กลุ่มสาขาวิชาชีพ ได้แก่

1. Smart Innovative Entrepreneur
2. Smart Farming
3. Care Giver
4. Smart Tourism
5. Data Science
6. Creative content
7. Food for the future
8. Robotic/AI

ปัจจุบัน มีหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 30 หลักสูตรจาก 19 สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรโดยส่วนมากเป็นรูปแบบเรียนฟรี ซึ่งสถาบันอุดมศึกษานำร่องที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยบูรพา
10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
18. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
19. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โครงการฝึกอบรมที่จะจัดของแต่ละสถาบันการศึกษานั้น ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ของ อว. แล้วในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ซึ่งจะเน้นหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤต COVID-19 ได้คาดว่าจะสามารถพัฒนาคนได้กว่า 3,000 คน ภายในปี 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โทรศัพท์ (02) 039-5612

ที่มาเพจ ไทยคู่ฟ้า