เปิดข้อปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโควิด-19 สำหรับพนักงานเก็บขยะมูลฝอย

เปิดข้อปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโควิด-19 สำหรับพนักงานเก็บขยะมูลฝอย

พนักงานเก็บขยะมูลฝอย – เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำงานอยู่บนความเสี่ยงเลยทีเดียว สำหรับ “พนักงานทำความสะอาด” ไหนจะเสี่ยงบาดเจ็บจากขยะที่เป็นวัสดุมีคมแล้ว ยังต้องเสี่ยงติดโรคจากการคลุกคลีกับขยะอีก ยิ่งช่วงนี้โควิด-19 แพร่ระบาด ยิ่งต้องเจอกับความเสี่ยงเข้าไปอีก

เว็บไซต์ AnamaiMedia ได้เผยแพร่ข้อควรปฏิบัติตนให้ห่างไกลโควิด-19 สำหรับพนักงานเก็บขยะมูลฝอย โดยมีข้อปฏิบัติที่แยกเป็น 3 ข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้

 1. ก่อนการปฏิบัติงาน
  • กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน ให้แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที
  • สวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
 2. ระหว่างปฏิบัติงาน
  • ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เลือกใช้
   อุปกรณ์เก็บขยะที่มีด้ามจับ เพื่อลดการสัมผัสโดยตรงกับขยะมูลฝอย
  • ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง หลังสัมผัสขยะมูลฝอยหรือสิ่งสกปรก และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
  • หากถุงมือชำรุดเสียหายมีรอยรั่วให้เปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่
  • งดพูดคุยระหว่างปฏิบัติงาน
 3. หลังจากปฏิบัติงาน ให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และชำระล้างร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนออกจากสถานที่ปฏิบัติงาน