ชาวสวนสงขลาโค่นต้นยาง รื้อฟื้นปลูกส้มจุกจะนะ จังหวัดจ่อดันเป็นของฝากขึ้นชื่อ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายดนกอนี เหมาะหมาน เจ้าของสวนส้มจุก กล่าวว่า ตนเองมีอาชีพทำสวนยางพารา เมื่อยางพาราตกต่ำ จึงตัดใจสินโค่นยางประมาณเกือบ 1 ไร่ จากสวนยางเกือบ 4 ไร่ เพื่อปลูกส้มจุกพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ อ.จะนะ  ผสมผสานด้วยลองกองและ ส้มโอ หลังจากส้มจุกออกผล เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะมีรถชาติเปี้ยวอมหวาน

นายดนกอนีกล่าวว่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.เข้ามาเสริมเสริมและสนับสนุน  เพื่อขยายผลการการปลูกส้มจุกที่มีรสชาติหวานในพื้นที่ อ.จะนะให้มาก เพื่อผลักดันให้ส้มจุกเป็นของขึ้นชื่อ เป็นของฝากจาก อ.จะนะ ทั้งยังจะสร้างแบรนด์ส้มจุกจะนะ และจัดหาระบบตลาด เพื่อการส่งออกสร้างมูลค่าเพื่อให้แก่เกษตรกร

นายดนกอนีกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้ตัดสินใจโค่นยางพาราเพื่อปลูกส้มจุกและสวนผสมผสาน ทั้งทุเรียน ลองกอง มะนาว ส้มโอ  ตนเองก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  มาใช้ในครัวเรือน  สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  เพราะคิดว่าอยากกินอะไรก็ปลูก และ โดยไม่เน้นว่าจะมีรายได้ปีละเท่าไหร่  มีรายได้ต่อเดือน รายได้ต่อวันจากยางพารา รายได้ต่อปีจากผลไม้ตามฤดู  หากคนเราเก็บเล็กผสมผสานก็สามารถดูแลคนครอบครัวได้เป็นอย่างดี

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการ จ.สงขลากล่าวว่าตน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปที่สวนส้มจุก ของนายดนกอนีฯ ที่หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา อ.จะนะ ทางจังหวัดได้สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดปี 60 เพื่อผลักดันส้มจุกของเกษตรกร อ.จะนะ ให้เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อ และจังหวัดจะให้ความช่วยเหลือในด้านการตลาดและรสชาติของส้มจุก