จุฬาฯ ประกาศ ให้นิสิตเรียนออนไลน์ หลังโควิด-19 ระบาดเป็นวงกว้าง

จุฬาฯ ประกาศ ให้นิสิตเรียนออนไลน์ หลังโควิด-19 ระบาดเป็นวงกว้าง

วันที่ 16 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศ ให้นิสิตเรียนออนไลน์ หลังเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยระบุว่า

ด้วยปรากฏว่า บัดนี้เชื้อโรค COVID-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ และกรณีที่มีปัญหาหรือเกิดขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมประการใดจักแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป 

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ…

โพสต์โดย Chulalongkorn University เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020