สบส. ร่วมต้านโควิด-19 จัดสรรหน้ากากอนามัย สู่สถานพยาบาลเอกชนทั่วไทย

สบส. ร่วมต้านโควิด-19 จัดสรรหน้ากากอนามัย สู่สถานพยาบาลเอกชนทั่วไทย

สบส. ร่วมต้านโควิด-19 – กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตรียมจัดสรรหน้ากากอนามัย กระจายสู่สถานพยาบาลเอกชนทั่วไทย แบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน วันละ 100,000 ชิ้น และคลินิก วันละ 40,000 ชิ้น รวม 140,000 ชิ้น สกัดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในไทย

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมุมโลก ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ และสังคม เกิดการขาดแคลนของสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ยาและเวชภัณฑ์ หรือแม้แต่เครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ที่มีการใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดและจัดสรรหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง คณะทำงานของกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดสรรโควตาหน้ากากอนามัย แก่กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 700,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อจัดสรรแก่บุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่กรม สบส. จำนวน 140,000 ชิ้นต่อวัน ซึ่งคณะทำงานจากกรม สบส. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมคลินิกไทย และสมาคมคลินิกเอกชน ได้หารือร่วมกันแล้วมีมติว่า ให้ดำเนินการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่สถานพยาบาลเอกชน ที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แบ่งเป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) จำนวน 100,000 ชิ้น และสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) จำนวน 40,000 ชิ้น

โดยมอบหมายให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เป็นผู้ประสานหลักในการจัดสรรหน้ากากอนามัยลงสู่โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ และในส่วนของคลินิก ได้มอบหมายให้สมาคมคลินิกไทยเป็นผู้ประสานหลักซึ่งในการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้แต่ละคลินิกนั้น คลินิกจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Forms (https://forms.gle/xyrYd5cCidM8dLa9A)

โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (http://mrd-hss.moph.go.th/mrd1_hss/) หรือที่เพจเฟซบุ๊ก (Facebook) จดหมายข่าว สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หรือสมาคมแพทย์คลินิกไทย ซึ่งกำหนดโควตาให้คลินิกละ 2 กล่อง (1 กล่อง บรรจุ 50 ชิ้น) วันละ 800 กล่อง โดยเมื่อคลินิกได้ลงทะเบียนแล้วคณะทำงานจะดำเนินการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้คลินิกตามลำดับที่ลงทะเบียน

ที่มา สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข