จุรินทร์ นำทัพ เดินหน้าเชิงรุกเศรษฐกิจ นำ 9 มาตรการ ช่วยผลไม้ สู้ภัย COVID-19

จุรินทร์ นำทัพ เดินหน้าเชิงรุกเศรษฐกิจ นำ 9 มาตรการ ช่วยผลไม้ สู้ภัย COVID-19

9 มาตรการ ช่วยผลไม้ – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ‘การขับเคลื่อนมาตรการช่วยผลไม้ไทย สู้ภัย COVID-19’ ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจกันทั้งในส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชนจากระบบการค้าส่ง ค้าปลีก แพลตฟอร์ม สายการบิน สมาคมโลจิสติกส์ ธ.ก.ส. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งล้งและเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้

ตัวเลขในภาพรวมในฤดูการผลิตที่จะถึงนี้มีการคาดการณ์ว่าผักผลไม้จะมีผลผลิตรวมทุกชนิดประมาณ 3,000,000 ตัน ซึ่งคาดว่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 จากปีก่อน และจะเริ่มออกมากตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป เพราะฉะนั้น การช่วยกันกำหนดมาตรการ เพื่อช่วยเรื่องราคาและระบายผลไม้ออกสู่ตลาดจึงเกิดขึ้น โดยมีการลงนาม MOU ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ กับ 40 องค์กร ที่มาร่วมกัน

มาตรการที่หนึ่ง การเข้าไปรับรองสวนผลไม้ GAP เพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถที่จะขายผลไม้ เพื่อนำไปสู่การส่งออกขายในตลาดในประเทศได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ไปตรวจสวนและให้การรับรอง ท่านเฉลิมชัยอนุมัติเงินเพิ่มอีกสามล้านบาทเพื่อเร่งการดำเนินการแล้ว และการเก็บเกี่ยวผลไม้ มีการให้เยาวชนเข้าไปช่วยเสริมในเรื่องของแรงงาน

มาตรการที่สอง ตั้งศูนย์รวบรวมผลไม้ที่จันทบุรี

มาตรการที่สาม ระบบการกระจายผลไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับในประเทศโดยในระบบการกระจายประกอบด้วยระบบการค่าส่ง สมาคมตลาดกลางซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 20 ตลาดทั่วทั้งประเทศ โดยมีตลาดไทเป็นตลาดใหญ่ที่สุด โดยจะช่วยดูดซับผลผลิตรวมของผลไม้ประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 และมีโมเดิร์นเทรดต่างๆ และตลาดหลักทั่วประเทศ จะรับให้ความร่วมมือไปกระจายสู่ผู้บริโภคโดยตรง สำหรับสายการบินมีสายการบินทั้งหมด 6 สายการบิน แอร์เอเชีย ไทยสมายล์ บางกอกแอร์เวย์ นกแอร์ ไลออนแอร์ และการบินไทย ที่จะให้บริการ ผู้โดยสารสามารถหิ้วผลไม้ขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม โดยไม่คิดเงินและจะมีกล่องของกรมการค้าภายในให้บริการอยู่ที่สายการบินทุกสนามบิน

มาตรการที่สี่ การกระจายผลไม้ด้วยระบบออนไลน์ซึ่งมีแพลตฟอร์มต่างๆ ให้ความร่วมมือ เช่น ไทย Post Mart ของไปรษณีย์ไทย ให้บริการในการรับออร์เดอร์ซื้อผลไม้ และไปรษณีย์ไทยจะช่วยกระจายผลไม้ส่งไปยังผู้บริโภคโดยตรง ลาซาด้า ช้อปปี้ จตุจักรมอลล์ ไทยเทรดดอทคอม เป็นต้น

มาตรการที่ห้า ในเรื่องการส่งเสริมการขายในประเทศมีการทำโปรโมชั่น กรมการค้าภายในร่วมกับภาคเอกชน และศูนย์การค้าต่างๆ จะมีเทศกาลผลไม้ในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค และเรื่องใหญ่นอกจากระบบการกระจายผลไม้ คือเรื่องของการส่งออก หรือตลาดต่างประเทศ พบการตรวจสอบคุณภาพโดยเฉพาะไปยังตลาดจีนถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเราในขณะนี้ต้องผ่านล้ง ซึ่งจะมีความซ้ำซ้อนกันอยู่

จากนี้ไปเตรียมการเรื่องความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัล แล็บของไทย และ CCIT ของจีน ที่จะจับมือการลงนามร่วมกันว่า ถ้าผ่านระดับประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ต้องตรวจซ้ำอีก จะช่วยให้คล่องตัวยิ่งขึ้น และการกระจายไปยังตลาดต่างประเทศนั้นจะมีการจัดคาราวานผลไม้ไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMMV ที่รวมมาเลเซียด้วย และการจัดโรดโชว์ เพื่อส่งเสริมการขาย เช่น เทศกาลผลไม้ในต่างประเทศ และการจับคู่ธุรกิจให้ผู้ส่งออกของเราพบผู้นำเข้าจากต่างประเทศ มีการจัด food festival และกิจกรรมส่งเสริมการบริโภค

เพื่อส่งเสริมการขายไปยังต่างประเทศ และตลาดอินโดนีเซียที่ประสบปัญหาการส่งออกในขณะนี้ วันพรุ่งนี้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบกับทูตของประเทศอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกไปอินโดนีเซียได้ ขณะนี้ยังไม่อำนวยความสะดวกให้เราสามารถส่งไปขายที่อินโดนีเซียได้

มาตรการที่หก เรื่องสภาพคล่องมี 3 มาตรการใหญ่ 1. ในการช่วยผู้ส่งออกชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 เป็นเวลาหกเดือน เพื่อช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมให้มีการส่งออกมากยิ่งขึ้น 2. สหกรณ์การเกษตร ที่รวบรวมผลไม้ในประเทศ จะช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 เป็นเวลา 10 เดือน มีวงเงินทั้งหมด 1,000 ล้านบาท มีงบของกองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สหกรณ์ช่วยรวบรวมผลไม้ไปกระจายได้ดียิ่งขึ้น 3. สมาคมตลาดกลาง
สมาคมผู้ค้าส่งมีการบริการให้กรมการค้าภายใน ช่วยสนับสนุนในการส่งออกต่อไปให้คล่องตัวยิ่งขึ้นในเรื่องของการช่วยกระจายผลไม้ไปยังตลาดในประเทศ

มาตรการที่เจ็ด เรื่องของล้งที่รับซื้อผลไม้ ประเด็นปัญหาใหญ่คือการกดราคารับซื้อ หากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น จะใช้กฎหมายเรื่องการแข่งขันทางการค้าเข้ามาดำเนินการและการรับซื้อผลไม้ ล้งจะต้องติดป้ายแสดงราคาว่าชัดเจนเป็นธรรม การทำเกษตรพันธสัญญาต้องเป็นไปตามมาตรฐานและเคร่งครัดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายระหว่างเกษตรกรและล้ง เพื่อให้กลไกตลาดของระบบผลไม้เดินทางไปได้ด้วยความเป็นธรรม

มาตรการที่แปด ในเรื่องของระบบโลจิสติกส์ ขอความร่วมมือให้การบินไทยเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของคาร์โก้ เพื่อให้การส่งออกผ่านระบบเครื่องบินไปยังต่างประเทศ สะดวกคล่องตัวและเพิ่มพื้นที่ในการส่งออกผลไม้มากขึ้น และระบบคมนาคมทางบกเรื่องรถบรรทุก 10 ล้อ สมาคมแจ้งว่า พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการที่จะดำเนินการกระจายสินค้าและเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในระบบค้าส่งที่เผื่อมาจากศูนย์ไปยังตลาดใหญ่ 20 แห่ง

และมาตรการสุดท้าย มาตรการที่เก้า กระทรวงเกษตรจะจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบจากสินค้าการเกษตรที่เกิดจาก COVID-19 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ข้อมูลและขอความช่วยเหลือห้องเรียนได้ที่ www.nabc.go.th ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ที่มา ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน