ก.อุตดันเชียงใหม่สู่เมืองแห่งสตาร์ทอัพ

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวระหว่างเป็นประธานจัด “มหกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการภาคเหนือ” ว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่กลุ่มสตาร์ทอัพทั่วประเทศในปี 2560 กว่า 4,000 ราย โดยตั้งเป้าพัฒนา 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ด้านเกษตรและอาหารแปรรูป ด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้านธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและการออกแบบ เป็นต้น เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งการก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในอัตราสูง เพิ่มศักยภาพในการแทนที่ธุรกิจแบบเดิม นอกจากนี้ ยังช่วยให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดผู้บริโภคที่มีสูงขึ้น ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันเขตภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็น “เมืองแห่งสตาร์ทอัพ” และมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วมาก

นางอรรชกากล่าวว่า รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย 1.การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อแสวงหาโอกาสทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2.การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยการส่งเสริมความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบ่มเพาะธุรกิจ หรือการฝึกอบรม 3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การจัดให้มีสถานที่แก่ผู้ประกอบการได้เข้ามาใช้บริการ และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 

ที่มา มติชน