สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 48 อัตรา

Business concept with copy space. Office desk table with pen focus and analysis chart, computer, notebook, cup of coffee on desk.Vintage tone Retro filter, selective focus.

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 48 อัตรา

ครูผู้ช่วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 17 สาขาวิชา จำนวน 48 อัตรา ดังนี้

1) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 10 อัตรา
2) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
3) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก วิจัย สถิติ การวัดและประเมินผล จำนวน 2 อัตรา
4) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก บัญชี จำนวน 1 อัตรา
5) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก การตลาด จำนวน 1 อัตรา
6) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก การท่องเที่ยว การโรงแรม จำนวน 6 อัตรา
7) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนถ่าย จำนวน 2 อัตรา
8) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก นิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
9) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
10) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก แพทย์แผนไทย จำนวน 3 อัตรา
11) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 5 อัตรา
12) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์การอาหาร จำนวน 1 อัตรา
13) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก อาหารและโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา
14) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร จำนวน 5 อัตรา
15) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก หลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา
16) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
17) คุณวุฒิปริญญาโท หรือสาขาวิชาเอก การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 0 2280 0091-6 ต่อ 4040

สมัครได้ที่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน