กระทรวงมหาดไทยเเจกของขวัญปีใหม่คนไทยรัวๆ 9 อย่าง

 

กระทรวงมหาดไทยเเจกของขวัญปีใหม่คนไทยรัวๆ 9 อย่าง “ส่งความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน”

กองสารนิเทศ สป.มท. โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเพจกระทรวงมหาดไทย PR ว่ากระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชน “ส่งความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน” โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยถึง 9 โครงการที่ มท.มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 จำนวน 9 โครงการ ประกอบด้วย

💰 1) สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 0.25 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 0.50 เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 1.25 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563

🏗2) กฟน. กฟภ. ร่วมใจส่งสุข ปีใหม่ 2563 จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วไทย โดยมีเป้าหมายดำเนินการทุกจังหวัด รวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางรวม 10,020 กิโลเมตร

🏛 3) สะดวกทุกที่แค่มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการรับบริการ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอนในการดำเนินการ สามารถให้บริการ 59 หน่วยงานใน 214 งานบริการ

📄 4) ให้บริการแบบฟอร์มเอกสารทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษฟรี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลภาษาของประชาชน 27 งานบริการ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลให้บริการได้ที่ www.dopa.go.th ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

🖋 5) ยื่นรังวัดโปร่งใส ใน 50 วัน ปรับปรุงการให้บริการรังวัดเฉพาะราย ในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานรังวัดได้ทุกขั้นตอน

💻 6) ค้นหารูปแปลงโฉนดที่ดินทั่วไทย บริการฟรี ฉับไวด้วย LandsMaps ประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของรูปแปลงที่ดิน และรายละเอียดเบื้องต้นได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทั้งทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th และ Mobile Application “LandsMaps” ทำให้ประหยัดเวลา ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายในการติดต่อสำนักงานที่ดิน

📚 7) คู่มือผังเมือง ฉบับการ์ตูน ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยประชาชนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dpt.go.th ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป

🥩🍽 8) ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ตลาดนัดเทศบาล 742 แห่ง ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตลาด ยกระดับตลาดเทศบาลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัย และจัดถังขยะแยกประเภท สนับสนุนพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ เฝ้าระวังสารปนเปื้อน

🏞 9) สวนสาธารณะลอยฟ้า : พระปกเกล้าสกายปาร์ค ปรับปรุงโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ลาวาลินเดิม) ให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า ถือเป็นจุด Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร


.