มิติใหม่ “รถเข็นผลไม้” มีระบบทำความเย็น คงความสด ขยะไม่เกลื่อน

มิติใหม่ “รถเข็นผลไม้” มีระบบทำความเย็น คงความสด ขยะไม่เกลื่อน

ติดอันดับเมนูริมฟุตบาทที่คนไทยคุ้นเคย สำหรับ “ผลไม้รถเข็น” เนื่องจากหาซื้อง่าย รับประทานง่าย อิ่มท้อง  ได้คุณค่าทางโภชนาการ แต่บ่อยครั้งกลับ พบว่า รถเข็นผลไม้ มีข้อจำกัดเรื่องความสะอาด  อาทิ น้ำที่ใช้ล้าง น้ำแข็งที่ใช้รักษาความเย็น มือเจ้าของร้านที่มักจะสัมผัสกับผลไม้โดยตรง  ตลอดจนเปลือกผลไม้ที่มักจะเกลื่อนบริเวณพื้นถนน นำมาซึ่งเชื้อโรค

ทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้คิดค้นและพัฒนา รถเข็นผลไม้สะอาดปลอดภัยด้วยระบบสุดไฮยีน (Hygiene) มาพร้อมระบบทำ ความเย็นผลไม้ และระบบ กรองน้ำดี-น้ำเสียที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ว่าจะได้รับผลไม้ที่ทั้งสด สะอาด จากการมีช่องทำความเย็นมาตรฐานที่ช่วยคงความสด และมีการชำระล้างผลไม้ด้วยน้ำที่ผ่านระบบกรองก่อน-หลังใช้เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเททิ้งได้โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับทีมนักวิจัยรถเข็นผลไม้ ด้วยระบบกรองน้ำดี น้ำเสีย คือ ผศ.ดร. มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล หัวหน้าศูนย์ Food innopolis@KMITL และรองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ขั้นตอนการใช้งาน หลักการใช้งานมีเพียง 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) เตรียมน้ำแข็งวางลงในบล็อกทำความเย็น เพื่อคงความสดใหม่ของผลไม้ให้พร้อมขาย

(2) เตรียมน้ำสะอาดเข้าระบบกรองน้ำดี เพื่อให้พร้อมต่อการใช้ล้างมือและผลไม้

(3) เมื่อน้ำผ่านการใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการกรองน้ำเสียและพักไว้ใต้ท้องรถ เพื่อให้สามารถเททิ้งได้ตามธรรมชาติโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นวัตกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารในธุรกิจสายสตรีทฟู้ดแล้ว ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับผลไม้ที่ทั้งสดและสะอาดอย่างแน่นอน รวมไปถึงปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่ขายให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค พร้อมกับลดภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตร และเตรียมการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์