กระทรวงศึกษาฯ ดัน Online Learning เสริมแกร่งการศึกษาไทย

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขานรับนโยบายปฏิรูปการศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการ“กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” อย่างเป็นทางการ มุ่งหวังปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตก้าวข้ามรูปแบบการสอนแบบเดิมสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานรองรับการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือ Online Learning

คุณกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันสังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล และเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั้น แวดวงการศึกษาทั่วโลกก็กำลังปรับตัวเช่นเดียวกัน เพื่อก้าวข้ามการสอนในรูปแบบเดิมๆ สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศยุคใหม่มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การเรียนรู้ออนไลน์ หรือ Online Learning นวัตกรรมทางการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย”

“ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงการปรับปรุงระบบการศึกษาไทยให้เกิดผลอย่างแท้จริง และเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยในเบื้องต้นให้สำนักงาน กศน. และ สช. ไปคิดพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถล็อคอินลงทะเบียนเรียนผ่าน แอพพลิเคชั่นได้ตลอดเวลา ในลักษณะ Anywhere Anytime ทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานสายสามัญ (ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย) และสายอาชีพระยะสั้น ในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคการเรียนรู้ให้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ”

นอกจากนี้ทางโครงการ ยังได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,200 คน เพื่อรับฟังนโยบายจาก รมช.กนกวรรณ วิลาวัลย์ และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียง ในงานจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  และต้นแบบห้องเรียนออนไลน์ดีเด่น ของ สช. พร้อมกับมีการเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรี โดยผู้สมัครจะได้รับรหัสผ่านพาสเวิร์ด    เพื่อสามารถนำไปเข้าระบบหาความรู้มากมายบนแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติจริงต่อไป