เตะฝุ่นเพียบ!! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผย ตัวเลขผู้ว่างงาน ก.ค. ทะลุ 4.36 แสนคน

เตะฝุ่นเพียบ!! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผย ตัวเลขผู้ว่างงาน ก.ค. ทะลุ 4.36 แสนคน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เผยสถิติการทำงานของคนไทยประจำเดือน ก.ค. 62 พบว่า จำนวนการว่างงาน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีทั้งสิ้น 4.36 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.4 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 7.3 หมื่นคน นอกจากนี้ยังพบว่าเพศชาย มีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยอัตราการว่างงานของเพศชาย ร้อยละ 1.2 และเพศหญิง ร้อยละ 1.1

สำหรับ ภาวะการทำงานของประชากรเดือนกรกฎาคม 62 ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีจำนวน 56.60 ล้านคน เป็นผู้ที่พร้อมทำงาน 38.09 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.0 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.0 หมื่นคน ส่วนผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.51 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน, นักเรียน, คนชรา เป็นต้น

โดยจำนวนผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ลดลงจากปี 2561 จำนวน 1.01 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในสาขาการขายส่ง-ขายปลีก, การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 2.6 แสนคน สาขากิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 1.2 แสนคน การเงิน, ประกันภัย 7.0 หมื่นคน ด้านสุขภาพ-สังคมสังเคราะห์ 6.0 หมื่นคน สาขาการผลิตและการก่อสร้าง ลดลงเท่ากันที่ 5.0 หมื่นคน

ขอบคุณที่มา ThaiQuote (https://www.thaiquote.org/content/224931)