กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งตัดสิทธิ์ประกันรายได้ หากเกษตรกรไม่อัพเดตฐานข้อมูล

กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งตัดสิทธิ์ประกันรายได้ หากเกษตรกรไม่อัพเดตฐานข้อมูล เผยพบตัวเลขทะเบียนเก่า 8 แสนครัวเรือนค้างบัญชี เตรียมดึงบล็อกเชน-ดาต้า-AI ปรับใช้ภาคเกษตร หลังพบเกษตรกรลดลง 30%

เล็งตัดสิทธิ์ประกันรายได้ – นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ที่เกษตรกรทุกคนต้องทำ เพื่อเป็นเอกสารใช้แสดงสถานภาพการเป็นเกษตรกร ยืนยันความเป็นเกษตรกร ดังนั้น หากเกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่าเกษตรกร จำนวนถึง 896,871 ครัวเรือน ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยหากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เกษตรกรจำนวนนี้จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรทันที และทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวข้องกับการประกันรายได้เกษตรกรทุกโครงการจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น

ทางกรมมีการนำระบบโปรแกรมมาตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับสำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลชื่อ สกุล สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการตรวจสอบเนื้อที่เพาะปลูกของเกษตรกรจากการวาดผังแปลงเพาะปลูก หรือผังแปลงเกษตรกรรมดิจิตอล โดยซ้อนกับผังแปลงกับกรมที่ดิน ส.ป.ก. และภาพถ่ายดาวเทียม ไปแล้ว จำนวน 13,824,739 แปลง พื้นที่รวมกว่า 100 ล้านไร่ คิดเป็น 72% ของพื้นที่การเกษตรประมาณ 139 ล้านไร่ ซึ่งข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิตอลที่ได้สามารถนำมาใช้ในการวางแผนภาครัฐทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้ตอบสนองกับการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายมากขึ้น

“เกษตรกรต้องแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการทำการเกษตร หรือขึ้นทะเบียนใหม่ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ตามที่ตั้งแปลงปลูกพืชของตัวเอง ที่สำคัญ เกษตรกรจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามกรอบระยะเวลาการปลูกพืช โดยควรปรับปรุงหลังจากการปลูก ไม่น้อยกว่า 15-60 วัน ตามแต่ละชนิดพืช โดยกรมจะปรับฐานข้อมูลเกษตรกรตามเวลาที่กำหนดหากไม่มาขึ้นทะเบียนถือว่าต้องตัดสิทธิ์ทันที”

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หากเทียบเจเนอเรชั่นที่ทำการเกษตรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่พบว่า ปีนี้ เกษตรกรลดลง 30% โดยคนรุ่นใหม่เริ่มใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้มากขึ้น ทั้งนี้ กรมอยู่ระหว่างหารือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Data บล็อกเชน เอไอ โดรน เบื้องต้นจาก ยุโรป อเมริกา จีน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งจะเป็นระบบที่สำคัญในการเก็บฐานข้อมูลด้านเกษตรทุกรูปแบบมาให้ในการผลิตอีกด้วย

รวมทั้ง ยังได้จัดทำแอพพลิเคชั่น FARMBOOK หรือ สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิตอล มาอำนวยความสะดวกและปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น สามารถติดตามสิทธิ์โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ และให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนพัฒนาการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS และเริ่มใช้งานด้วยการใช้เลขที่ในทะเบียนเกษตรกร หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้