มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 27 ต.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยขอให้ อปท.จัดให้มีการลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 หรือ ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งผู้ที่ย้ายที่อยู่ไปยัง อปท.แห่งใหม่

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสามารถยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ อปท.ที่ตนมีภูมิลำเนา หรือสถานที่ที่ อปท.กำหนด และให้ อปท.รับลงทะเบียนทั้งในวันเวลาราชการ และวันหยุดราชการด้วย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน รวมถึงให้ระบุเลขบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือในนามบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากผู้มีสิทธิในแบบคำขอลงทะเบียนให้ชัดเจนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล จึงขอ อปท.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งเข้าใจแบบคำขอลงทะเบียน แบบหนังสือมอบอำนาจ และแบบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบภายในวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค.59

“อปท.ต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ลงมาทะเบียนในเดือนพ.ย.59 ลงในระบบสารสนเทศการจัดทำฐานข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมทั้งปรับข้อมูลให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ ปิดประกาศโดยเคร่งครัด โดยถือว่าเป็นการรายงานทางอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ และให้อปท.จัดทำรายงานสรุปจำนวนผู้มีสิทธิรับเงิน ส่งให้ ภายในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.59 เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับจัดสรรงบประมาณของ อปท.แต่ละแห่ง” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์