อดีตสมาชิกอบต.ชาวนครพนม หันใช้หลักศก.พอเพียงกับที่ 17 ไร่ เลี้ยงครอบครัวให้กินดี-ปลดหนี้ได้

วันที่ 27 ตุลาคม นายปัง เสนเพ็ง เกษตรกรบ้านอ้วน ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กล่าวว่า เดิมตนเองเคยรับราชการเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ 1 สมัย พอหมดวาระก็ออกมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งในสมัยที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่บ้านเพ จังหวัดระยอง ตลอดจนได้เข้ารับการอบรมมาตลอด จึงได้น้อมนำมาปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ 17 ไร่ โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ ขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำจำนวน 2 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์จำนวน  8 ไร่ และที่เหลืออีก 7 ไร่ ใช้ในการปลูกข้าวไว้รับประทาน

222%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3

โดยผลจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครั้งนี้ เริ่มออกผลแล้ว ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างมาใช้ในครัวเรือนและมาจำหน่ายได้เป็นบ้างส่วนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นมะละกอ กล้วย ไผ่เลี้ยง ข่า  ปลายอน ปลาตะเพียน กบ เป็ด สุกร และวัว โดยรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 400-500 บาท ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มาช่วยสร้างให้ตนเองและครอบครัวมีรายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว ทำให้ทุกคนอยู่ดีกินดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนสามารถส่งลูกหลานเรียน ตลอดจนปลดหนี้ต่างๆได้

 

 

ที่มา มติชน