ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล พลิกโฉมเมืองชล ก้าวทันโลกยุคดิจิตอล

ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ตั้งเป้าพลิกโฉมเมืองชล ก้าวทันโลกยุคดิจิตอล แจกคูปอง SMEs  ซื้อซอฟต์แวร์ถูกกฎหมาย

ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าชลบุรีคนใหม่ ตั้งเป้าพลิกโฉมเมืองชล ชู 9 นโยบายทำได้จริง หวังกระจายรายได้สู่ชุมชน เสริมแกร่ง SMEs ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า แจกคูปองซื้อซอฟต์แวร์ถูกกฎหมาย หวังสร้างบุคลากรให้ก้าวทันโลกยุคดิจิตอล

“ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล”  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราไก่แจ้ และบริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าขนมไทยตราแม่นภา รับไม้ต่อ “สุนทร ธัญญวัฒนกุล” และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาชิกหอการค้า และกลุ่ม YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ในวาระปี 2562 – 2563

ธีรินทร์ แสดงนโยบายเเละวิสัยทัศน์ว่า มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกโฉมจังหวัดชลบุรีให้ก้าวเข้าสู่สู่ยุคดิจิทัล พร้อมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม ภายในจังหวัด ซึ่งจะมีการประสานงาน 9 ฝ่าย โดยมีรองประธาน ทีมงานที่เชี่ยวชาญเเละมีประสบการณ์ด้านธุรกิจดูแลอย่างใกล้ชิด

“ภาคกิจเร่งด่วน คือ ส่งเสริมให้ชุมชนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มากขึ้น ทั้งภาคการผลิต การขายเเละการจัดการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีคู่แข่งทั้งในเเละต่างประเทศ โดยจะแจกคูปอง depa mini Transformation Voucher  10,000 บาทให้ SMEs ซื้อซอฟต์แวร์ใช้อย่างถูกกฎหมายหวังพัฒนาผู้ประกอบการ ในพื้นที่กว่า 1.5 แสนราย นอกจากนี้ยังไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเเละอาชีวะสร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหวังตอบโจทย์ธุรกิจโลกในปัจจุบัน”

สำหรับคูปอง depa mini Transformation Voucher มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจบริการ ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ อาทิ ระบบควบคุมสต๊อก ระบบดูแลสินค้า โดยคูปองนี้ะหอการค้าชลบุรีมีโควต้าสนับสนุน SMEs รายย่อยในพื้นที่กว่า 700 รายมูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท

ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีคนใหม่ ยังมองเห็นความเปลี่ยนเเปลงของธุรกิจในปัจจุบันว่า คนรุ่นใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตนเอง การย้ายเข้าไปทำงานในเมืองลดลงเเละมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจดั้งเดิมมากขึ้น พวกเขาเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนสิ่งใหม่ในท้องถิ่น ทั้งนี้มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีในปีนี้ยังคงทรงตัว เเต่คาดว่าเมื่อมีความชัดเจนทางการเมืองเเล้ว โอกาสทางธุรกิจเเละการเติบโตของทุกภาคส่วนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย

“เราต้องการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทั้งจังหวัด ไม่กระจุกอยู่ที่บางเเสนหรือพัทยา ทุกอย่างต้องผสมผสาน ถ้าชุมชนพัฒนา สังคมเเละวัฒนธรรมในจังหวัดก็จะขับเคลื่อนไปด้วย นี่คือสิ่งที่หอการค้าชลบุรีมุ่งมั่นเเละต้องการสร้างความเปลี่ยนเเปลง กลยุทธ์สำคัญคือเราจะไม่ทำหลายอย่างเเล้วไม่เกิดผล เเต่จะทำสิ่งที่สำคัญน้อยอย่างให้เห็นผลสำเร็จเเละมีประสิทธิภาพสูงสุด” ธีรินทร์กล่าว

สำหรับนโยบายใหม่ของหอการค้าจังหวัดชลบุรี เเบ่งเป็น 9 ฝ่ายสำคัญ

1) ฝ่ายเเรงงาน ช่วยส่งเสริมการยกระดับเเรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการเเละ EEC พร้อมส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรกับมหาวิทยาลัย

 2)ฝ่ายเกษตรกรรม ช่วยพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ เช่น สัปปะรดเเละปลานิล ให้เกิดความสมดุลเเละมีรายได้ที่ยั่งยืน พยายามผลักดันการใช้นวัตกรรมเเละเทคโนโลยีในการจัดการภาคเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

3)ฝ่ายขนส่ง นับเป็นฝ่ายสำคัญของจังหวัดเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการส่งเสริมการร่วมมือของภาครัฐเเละเอกชนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งให้รวดเร็วเเละสะดวกสบาย รองรับการเติบโตของ EEC ต่อไป

4) ฝ่ายการค้าการลงทุน จะมีการกระตุ้นการลงทุนภายในชุมชนที่เป็นธุรกิจขนาดย่อมเเละขนาดกลาง ให้ความรู้เเละฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

5) ฝ่ายอุตสาหกรรม รวมการพัฒนาการเกษตร ประมงเเละการแปรรูป โดยมุ่งเน้นการต่อยอดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

6) ฝ่ายการท่องเที่ยว ยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อให้เกิดเป็น 1 ตำบล 1 สถานีใน 27 ตำบลทั้งหมด ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดระบบท่องเที่ยว เช่นรวมการทำทัวร์ เส้นทางท่องเที่ยวเเละที่พักได้ในครั้งเดียว พร้อมอบรมบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

7)ฝ่ายพาณิชย์ ยกระดับการค้าขายของตลาด SMEs ในจังหวัด เพื่อสร้างความเข็มเเข็งจากชุมชน ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เปิดตลาดใหม่ทั้งในเเละต่างประเทศ

8)ฝ่ายการศึกษา จะดำเนินการต่อยอด MOU ที่มีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาเเละอาชีวะ สร้างหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของธุรกิจ รวมถึงการจัดอบรมในชุมชนเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างประสิทธิภาพ เเละ

9)ฝ่ายนวัตกรรมเเละดิจิทัลเทคโนโลยี ส่งเสริมความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในเรื่อง IoT ERP BI เเละ AI เป็นต้น พร้อมผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีมาจัดการระบบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชน