เภสัชฯจุฬา เชิญ “เดชา ศิริภัทร” ร่วมพัฒนายา จากกัญชาไทย

จากข่าวการเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย ของ อาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิขวัญข้าว ผู้มีกัญชาไว้ในครอบครอง เพื่องานวิจัยทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 

ทางเพจ ไบโอไทย ได้รับการติดต่อจาก ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำการร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนายา จากกัญชาสายพันธุ์ไทย

ทั้งนี้ภาคคณะเภสัชศาสตร์ ให้ความสนใจเกี่ยวกับการรวบรวมสายพันธุ์และการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาของไทย ที่อาจารย์เดชา ศิริภัทร และเครือข่ายได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ด้วย

ในระหว่างการพูดคุยเบื้องต้นกับไบโอไทย รศ.ดร.นุสราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น นักวิชาการ ผู้ศึกษารวบรวมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์กัญชาเพื่อการแพทย์ ทั้งจากงานวิจัยในต่างประเทศและจากภูมิปัญญาการแพทย์ของไทย ได้เสนอแนะให้มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

โดยจะเชิญ ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งได้แสดงความจำนงในการวิจัยเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ร่วมกับอาจารย์เดชา มาก่อนหน้านี้ และ คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการ มูลนิธิสุขภาพไทย ผู้มีบทบาทสำคัญในการทำงานเกี่ยวกับหมอยาพื้นบ้านมาอย่างยาวนาน เข้าร่วมในการประชุมที่จะจัดขึ้น

โดยทางไบโอไทย จะแจ้งความคืบหน้าการนัดประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์ อันเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันทางวิชาการ กับภาคประชาสังคม และอาจารย์เดชา ศิริภัทร โดยเร็ว

ประเทศจะก้าวไปข้างหน้า ก็ด้วยการมีวิสัยทัศน์ ที่เห็นคุณค่าการพัฒนาการวิจัยที่ต่อยอดจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองปัญหาเรื่องสุขภาพของสังคม ดังเช่น ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้แสดงให้เห็น

ที่มา BIOTHAI