เทสโก้ โลตัส ชี้เเจงสาเหตุที่ไม่ตีพิมพ์วันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้

เทสโก้ โลตัส ขอชี้เเจง เนื่องจากมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนโยบายของบรษิท ในการยกเลิก ตีพิมพ์วันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยกเลิกตีพิมพ์วันหมดอายุ เฉพาะสินค้าผัก ผลไม้สด ซึ่งผู้บริโภคทั้งในอดีตและปัจจุบันส่วนใหญ่ซื้อจากแหล่งต่างๆ แบบไม่บรรจุแพ็ก จึงไม่มีวันหมดอายุระบุอยู่แล้ว และเป็นผักผลไม้ที่ผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้สายตาประเมินว่ายังสามารถรับประทานได้หรือไม่ เข่น มะเขือเทศ แตงกวา

การยกเลิกตีพิมพ์วันหมดอายุไม่รวมสินค้าอื่นๆ ซึ่งยังคงมีการตีพิมพ์วันที่ผลิตและวันหมดอายุตามที่กฎหมายกำหนด

เทสโก้ โลตัส  ยังคงมีระบบภายในที่เข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพอาหารสด โดยพนักงานจะมีข้อมูลวันที่ผลิตและวางจำหน่ายอาหารสด ทำให้ทราบได้ว่าควรวางจำหน่ายกี่วัน เพื่อรักษาคุณภาพอาหารให้สดใหม่เสมอ

เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายทุกชนิด และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด เพราะความปลอดภัยและสุขภาพของผู้บริโภคมีความสำคัญอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์หลักของการไม่ตีพิมพ์วันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ผลไม้สด คือเพื่อช่วยลด การทิ้งผักและผลไม้ในครัวเรือนโดยไม่จำเป็น เนื่องจากผู้บริโภคบางส่วนเข้าใจว่าผักและผลไม้ไม่สามารถรับประทานได้หลังวันหมดอายุ ซึ่งนำไปสู่การทิ้งผักและผลไม้โดยไม่จำเป็น ทำใหเ้กิดขยะอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

อาหารที่ยังรับประทานได้แต่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวัน เทสโก้ โลตัส บริจาคให้องค์กรการกุศลนำไปส่งมอบเป็นมื้ออาหารให้ผู้ยากไร้ โดยปัจจุบันมีสาขา 40 แห่งที่บริจาคอาหารที่รับประทานได้แต่จำหน่ายไม่หมด