อเล็กซ์ โลท์ จาก SYMC คว้าสุดยอดซีอีโอสาขาเทคโนโลยี จากงาน “CEO ECONMASS Awards 2023”

อเล็กซ์ โลท์ จาก SYMC

คว้าสุดยอดซีอีโอสาขาเทคโนโลยี จากงาน “CEO ECONMASS Awards 2023

นายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  SYMC ให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เข้ารับรางวัลจากงาน  “CEO ECONMASS Awards 2023 : สุดยอดซีอีโอ ประจำปี 2566” ประเภทซีอีโอรุ่นใหญ่ สาขาเทคโนโลยี ซึ่งคัดเลือกจากผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี พณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในฐานะองค์กรภาคสื่อมวลชน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะภาควิชาการ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในฐานะองค์กรผู้แทนภาคธุรกิจ ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ทำการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 ซึ่งมีภาคเอกชน ได้รับรางวัล จำนวน 15 รางวัล

สำหรับการมอบรางวัล “สุดยอดซีอีโอ” นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบผู้นำองค์กรภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การลงทุน และสังคมทุกภาคส่วน

ซึ่งนักธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นที่ยอมรับของสื่อมวลชน มีความโดดเด่นในการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ยึดมั่นในจริยธรรม และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  ตลอดจนคำนึงถึงผลต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ SYMC ภายใต้การบริหารงานของ นายอเล็กซ์ โลท์ นั้น มีการดำเนินงานที่โดดเด่น และมีผลประกอบการที่ดีเยี่ยมมาตลอดระยะเวลา 3 ปี แม้จะเผชิญความท้าทายจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ แต่ยังสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ และความแข็งแกร่งในด้านการบริการที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุ่น

รวมถึงการมองหาแนวทางเพื่อต่อยอดธุรกิจในด้านดิจิทัลโซลูชันอื่นๆ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการโครงข่ายการเชื่อมต่อทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ บริการอินเทอร์เน็ต บริการคลาวด์ บริการด้าน ICT Solutions และ บริการดาต้าเซ็นเตอร์

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง สนับสนุนการมีส่วนร่วมและส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัทฯ คือมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการแสวงหาและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจปัจจุบัน และสามารถใช้ทรัพยากรทุกด้านได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและโซลูชันต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม