ทำไม สำนักงานบัญชี ถึงช่วยแก้ปัญหาที่น่าปวดหัวได้

ทำไม สำนักงานบัญชี ถึงช่วยแก้ปัญหาที่น่าปวดหัวได้

หากท่านเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ที่เพิ่งเข้าสู่การทำงานภาคธุรกิจที่ยังไม่คุ้นเคยกับการทำบัญชีในแต่ละวัน การยื่นภาษีประเภทต่างๆ รวมไปจนถึงการปิดงบรายเดือน/รายปีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทั้งการคำนวณรายได้ และยอดกำไรต่างๆ การมีตัวช่วยด้วยสำนักงานบัญชีที่เปิดบริการครอบคลุมในด้านรับทำบัญชี การรับจดทะเบียนบริษัท จะสามารถช่วยให้ท่านแก้ปัญหา และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานบัญชี

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานบัญชี เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้เตรียมความพร้อมก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่มีบริการรับทำบัญชี รวมทั้งบางแห่งที่รับจดทะเบียนบริษัทควบคู่ไปด้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีอะไรบ้าง สามารถศึกข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

สำนักงานบัญชี คืออะไร

สำนักงานบัญชี คืออะไร
สำนักงานบัญชี คือ สำนักงงานที่เปิดให้บริการในการรับทำบัญชี ทั้งด้านการจัดการบัญชี จัดการภาษี รวมไปจนถึงการให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านบัญชี ทั้งยังการให้คำแนะนำการรับจดทะเบียนบริษัท โดยอยู่ในรูปแบบของการจดทะเบียนบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการจดทะเบียนผู้ประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล เพื่อให้ธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นกว่าในรูปแบบของบุคคลธรรมดา

การบริการในส่วนของการจัดการด้านบัญชี การจัดทำบัญชี การจัดงานด้านงบการเงิน จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญทางด้านบัญชีโดยตรงในการจัดทำบัญชี เนื่องจากต้องเป็นผู้ที่มีวิชาชีพที่ได้รับการรองรับ อนุมัติจากสภาพวิชาชีพบัญชีโดยตรงเท่านั้น จึงจะสามารถกระทำการดังกล่าวได้นั้นเอง

สำนักงานบัญชี มีหน้าที่อะไรบ้าง

หน้าที่สำคัญของสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการรับทำบัญชี รวมถึงการรับจดทะเบียนบริษัท ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้มีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี ซึ่งจะมีอะไรบ้าง สามารถแบ่งออกเป็นกี่แบบ มีดังต่อไปนี้

 • การบริการจัดทำบัญชีที่จำเป็นต้องทำ เนื่องจากกฎหมายบังคับ คือ
 1. การยื่นแบบภาษี เป็นการยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เช่น
 • การยื่นเอกสาร ภ.ง.ด.1 การจ่ายเงินให้แก่พนักงาน
 • การยื่นเอกสาร ภ.ง.ด.3 การจ่ายเงินให้แก่บุคคลธรรมดา
 • การยื่นเอกสาร ภ.ง.ด.53 การจ่ายเงินให้แก่นิติบุคคล
 • การยื่นเอกสาร ภ.ง.ด.54 การจ่ายเงินออกสู่ต่างประเทศ

การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ภ.พ.30 ซึ่งเป็นการยื่นพร้อมกับการจัดทำรายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้า รวมทั้งวัตถุดิบต่างๆ เป็นต้น รวมถึง ภ.พ.36  ซึ่งหากมีการจ่ายค่าบริการไปสู่ต่างประเทศอีกด้วย

 1. การยื่นประกันสังคม จะประกอบด้วยกันดังนี้
 • การยื่นเงินนำส่งสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • การจัดการแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่
 • การจัดการแจ้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน หากลูกจ้างได้ลาออก
 1. การยื่นงบด้านการเงิน สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้
 • ภ.ง.ด.51 เป็นการยื่นแบบภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
 • ภ.ง.ด.1ก เป็นการยื่นแบบสรุปการจ่ายค่าจ้าง และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปี
 • กท.20 เป็นการยื่นแบบสรุปรายการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำปี
 • ส.บช.3 การจัดการนำส่งงบการเงินประจำปี
 • บอจ.5 การจัดการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • ภ.ง.ด.50 เป็นการยื่นแบบภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
 1. ภาษีประจำปี
 2. การจัดทำบัญชี การปิดงบประมาณการเงินประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • การตรวจสอบด้านความถูกต้องของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของผู้ประกอบการ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินต่างๆ เป็นต้น
 • การจัดทำบัญชีสินค้า จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • การจัดทำบัญชีรายรับ 5 เล่ม ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ดังเช่น จัดทำบัญชีเงินสด และจัดทำบัญชีธนาคาร ด้วยการแยกเป็นเล่มแยกแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร, การจัดบัญชีรายวัน, จัดทำบัญชีรายวันทั่วไป รวมถึงจัดทำบัญชีรายวันขาย เป็นต้น
 • การจัดทำบัญชีโดยแยกประเภทต่างๆ ได้แก่ จัดทำบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์, บัญชีหนี้สิน บัญชีทุน, บัญชีรายได้, บัญชีค่าใช้จ่าย, บัญชีเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • การจัดทำบัญชีประจำปี ด้วยการจัดทำข้อมูลการเงินประกอบการปิดเงินการเงิน เช่น จัดทำสรุปรายการคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด, ข้อมูลการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รวมทั้งบัญชีต่างๆ เป็นต้น
 • การจัดทำงบเงินประจำปี เช่น การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน, จัดทำงบกำไรขาดทุน, จัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น, จัดหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
 • สามารถให้ข้อมูล พร้อมทั้งการตอบคำถามกับผู้สอบบัญชี ที่ใช้ในการตรวจสอบ พร้อมทั้งรับรองงบทางด้านการเงิน

การบริการจัดทำบัญชีที่ไม่ถูกกฎหมายบังคับให้ต้องกระทำตาม แต่สามารถเพิ่มประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการได้

1. งานบริหารบัญชี จะประกอบไปด้วย

 • การปิดงบ พร้อมทั้งการรายงานผลของการดำเนินงาน ทั้งรายเดือน รายไตรมาสให้กับผู้ประกอบกิจการ /เจ้าของธุรกิจ และสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขต่างๆ ของผลประกอบการได้

2. การให้คำปรึกษาด้านบัญชี รวมถึงงานด้านภาษีอากร

 • สามารถวางระบบบัญชี, การวางระบบควบคุมจากภายใน และการวางแผนภาษีทั้งภาษีนิติบุคคล ทั้งยังสามารถครอบคลุมการวางแผนภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาได้อีกด้วย
 • สามารถช่วยปิดบัญชีธรรมดาทั่วไปได้อีกด้วย

ประโยชน์ของการใช้บริการสำนักงานบัญชี

ประโยชน์ของการใช้บริการสำนักงานบัญชี
แน่นอนว่าหากท่านเลือกสำนักงานบัญชีที่ตอบโจทย์ของท่าน ในด้านการรับทำบัญชี การจัดงานในเรื่องเอกสาร หรือแม้แต่ครอบคลุมไปจนถึงขั้นตอนการรับจดทะเบียนบริษัท การประกอบกิจการของท่านจะสามารถช่วยให้ก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังลดปัญหาจุกจิกกวนใจได้ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีประโยชน์ที่จะได้รับดังนี้

 • การช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง การจ่ายค่าปรับ การเพิ่มค่าส่วนต่างของการคำนวณค่าภาษีผิดพลาด
 • ช่วยให้ท่านสามารถวางแผนงานได้อย่างสบายใจ พร้อมทั้งสามารถช่วยให้วางปัญหาในเรื่องจุกจิกกวนใจของเจ้าของกิจการได้ ส่งผลลัพธ์ให้ท่านได้วางแผนการทำงานในขั้นต่อไปได้นั้นเอง
 • ช่วยให้ท่านลดการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะมองข้ามไป หรือไม่ทันได้ระวังในการทำบัญชี ทั้งยังช่วยท่านได้รับมือกับความเข้มงวดในการจัดทำบัญชี จัดส่งเอกสารต่อเจ้าหน้าที่

การพิจารณาในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี มีอะไรบ้าง

ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ด้วยการมองหาแหล่งรับทำบัญชี หรือผู้รับจดทะเบียนบริษัทที่สำคัญ ท่านควรเลือกจากอะไรบ้าง มีด้วยกันดังต่อไปนี้

มีคุณลักษณะความน่าเชื่อถือของสำนักงานบัญชี

มีคุณลักษณะความน่าเชื่อถือของสำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือจะสามารถช่วยให้คำปรึกษาในด้านการทำบัญชี ข้อแนะนำต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้บริการเกิดข้อสงสัย ทั้งยังมีคุณสมบัติของนักการบัญชีที่ตรงตามที่กฎหมายกำหนดการจดทะเบียนบริษัทได้อีกด้วย

สำนักงานบัญชีที่ท่านต้องการใช้บริการมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด

ตัวช่วยในการพิจารณาการเลือกสำนักงานบัญชี สิ่งที่ขาดไม่ได้ควรจะเป็นประสบการณ์การทำงาน ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญที่มีเฉพาะทางเกี่ยวกับการทำบัญชีโดยตรง ซึ่งการทำบัญชีจะมีความซับซ้อนกว่าการทำงานด้านอื่น ทั้งยังต้องมีความละเอียดรอบคอบในการคิดคำนวณทั้งด้านการประเมินรายได้ต่างๆ นั้นเอง หากสำนักงานบัญชีที่ไม่มีประสบการณ์ตรงตามงานที่ได้รับมอบหมาย จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดสูงทางด้านบัญชี และการยื่นภาษีนั้นเอง

ลักษณะของการทำงาน

ข้อควรพิจารณาในการตัดสินใจเลือกสำนักงานบัญชี ที่เปิดรับทำบัญชี รวมถึงรับจดทะเบียนบริษัทที่ครอบคลุมการทำงานด้านบัญชีทั้งหมด ด้วยประสิทธิภาพการทำบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้ และสิ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถตัดสินใจในการเลือกใช้บริการจะประกอบไปได้ด้วย

 • อัตราค่าใช้จ่ายในการบริการอยู่ในราคาที่เหมาะสม

จะขึ้นอยู่กับขั้นตอน รายละเอียดต่างๆ ทั้งการให้บริการรับทำบัญชี การจัดปิดยอดงบประมาณ, การช่วยวางแผนการทำงบด้านการเงินประจำปี ในบางแห่งอาจจะครอบคลุมถึงการรับจดทะเบียนบริษัท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการทำสัญญาการจดทะเบียนนิติบุคคลได้

 • สถานที่จัดตั้งสำนักงานบัญชี

จะต้องเป็นแหล่งที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย มีสถานที่ตั้งชัดเจน ไม่ใช่สำนักงานบัญชีที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ตลอดเวลาจนผิดสังเกต ทั้งยังมีช่องการติดต่อที่แน่นอน สามารถติดต่อสอบถามเรื่องปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้ทุกครั้ง

 • เครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมที่ใช้

สิ่งที่สำนักงานบัญชีส่วนใหญ่ต้องคำนึงถึง การใช้เครื่องมือ/โปรแกรมที่เป็นส่วนช่วยให้งานบัญชีในด้านต่างๆ ทำงานได้ง่ายขึ้น ทั้งยังมีฟีเจอร์ที่ทันสมัยตอบโจทย์ผู้ประกอบการ รวมถึงนักทำบัญชีที่ต้องยุ่งอยู่กับการคำนวณยอดงบ ภาษีต่างๆ ที่น่าปวดหัวได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดได้มากขึ้นอีกด้วย

จริยธรรมของสำนักงานบัญชี

สิ่งสำคัญที่ท่านผู้ประกอบกิจการ ควรคำนึงถึงเป็นสิ่งสำคัญ คือการที่สำนักงานบัญชีมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เข้าใช้บริการ สามารถรับการตรวจสอบ การประเมินจากผู้ว่าจ้างจากเจ้าของธุรกิจได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบการมีจริยธรรมของสำนักงานบัญชีได้ เช่น การขอสุ่มดูใบเสร็จค่าภาษี การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษี เป็นต้น

สรุป

การเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชี จึงอาจจะเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยให้ท่านหายปวดหัวกับการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการทำงานบัญชี การใช้เอกสารที่บางท่านไม่เชี่ยวชาญ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้างบริการทำบัญชีจากหลากหลายที่ได้อีกด้วย