สสว.จับมือ มข. ร่วมจัดทำข้อมูลคู่ค้าต่างชาติ หนุน SMEs ไทย บุกตลาดต่างประเทศ 

สสว.จับมือ  มข.ร่วมจัดทำข้อมูลคู่ค้าต่างชาติ หนุน SMEs ไทย บุกตลาดต่างประเทศ 
สสว.จับมือ  มข.ร่วมจัดทำข้อมูลคู่ค้าต่างชาติ หนุน SMEs ไทย บุกตลาดต่างประเทศ 

สสว.จับมือ มข. ร่วมจัดทำข้อมูลคู่ค้าต่างชาติ หนุน SMEs ไทย บุกตลาดต่างประเทศ 

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเสวนาหัวข้อ ก้าวให้ทันในวันที่ตลาดเปลี่ยน….กับเซียนยักษ์ใหญ่ 3 แผ่นดิน ภายใต้กิจกรรมการศึกษาการจัดทำข้อมูลเครือข่ายผู้ให้บริการและรายละเอียดการให้บริการของต่างชาติ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเครือข่ายพันธมิตรสากล ซึ่งในปัจจุบัน สสว. ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้น เมื่อ SMEs ไทยก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถานการณ์ SMEs ของไทย พบว่า มีระดับการเข้าสู่สากลน้อยเกินไป ทั้งในแง่ของจำนวน SMEs ที่เป็นผู้ส่งออกและมูลค่าการส่งออก จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมให้ SMEs ที่มีศักยภาพสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศให้ได้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

สสว. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาข้อมูลการตลาดต่างประเทศเชิงลึกที่จะช่วยสนับสนุน SMEs ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ หรือเรียกว่า Market intelligence ที่ครบถ้วน เพื่อให้ SMEs มีข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางการตลาดของประเทศคู่ค้าที่เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช่น สภาพเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการตลาดเชิงลึก พฤติกรรมผู้บริโภค กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ขั้นตอนการส่งออก หน่วยงานสำคัญ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ SMEs วิเคราะห์ถึงแนวโน้มและการคาดการณ์ความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น 

สสว.จับมือ มข. ร่วมจัดทำข้อมูลคู่ค้าต่างชาติ หนุน SMEs ไทย บุกตลาดต่างประเทศ 
สสว.จับมือ มข. ร่วมจัดทำข้อมูลคู่ค้าต่างชาติ หนุน SMEs ไทย บุกตลาดต่างประเทศ

ดังกล่าวข้างต้น สสว. จึงเห็นควรให้ดำเนิน กิจกรรมการศึกษาการจัดทำข้อมูลเครือข่ายผู้ให้บริการและรายละเอียดการให้บริการของต่างประเทศ โดยร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาให้มีข้อมูลสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ (Market intelligence) ของ สสว. และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต

ในวันนี้ สสว. ร่วมกับ มข. จัดกิจกรรมงานเสวนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเครือข่ายพันธมิตรสากล โดยที่นอกจากผู้ให้บริการ (Service Desk) จะมีหน้าที่หลักในการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs แล้ว

ผู้ให้บริการยังเป็นแหล่งข้อมูลการค้าการลงทุนในตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ได้ดี เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและประกอบกับมีความเชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศได้เป็นอย่างดี

และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายผู้ให้บริการพันธมิตรสากลของไทย ดังกล่าว ในปีนี้ สสว. จึงได้จัดดำเนินทำกิจกรรมเสวนาการเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายผู้ให้บริการพันธมิตรสากลจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ครอบคลุมมิติที่เป็นที่ต้องการของ SMEs ไทย เพื่อมาถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์หรือสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศต่อไปได้

**ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว จะมีการจัดงานเสวนาอีกจำนวน 2 ครั้ง ในวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้อง Glowfish event space ชั้น 2 โรงแรม Ad Lib Khon Kaen (ขอนแก่น) ต่อไป