ธ.ก.ส. หนุนธุรกิจชุมชน พร้อมอัดฉีดสินเชื่อดอกเบี้ยล้านละร้อย วงเงิน 50,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส. หนุนธุรกิจชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ภาคชนบท

พร้อมอัดฉีดสินเชื่อดอกเบี้ยล้านละร้อย ภายใต้กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท

 

ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ระยะที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาล หนุนผู้ประกอบการเป็นหัวขบวนขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน อัดฉีดวงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปีใน 3 ปีแรก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี สามารถติดต่อขอรับสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมดำเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ระยะที่ 2 เพื่อสนับสนุนหัวขบวนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามโมเดล BCG ภายใต้หลัก SDGs และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมเชื่อมโยงธุรกิจตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อันนำไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรในชุมชน การสนับสนุนการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรมาปรับใช้และพัฒนากระบวนการผลิต

รวมถึงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท

สำหรับเงื่อนไขผู้ขอใช้สินเชื่อ ต้องเป็นเกษตรกร บุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ที่เป็นหัวขบวนธุรกิจชุมชน ที่มีความพร้อมดำเนินธุรกิจในลักษณะตลาดนำการผลิต

มีการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน มีการจัดสรรประโยชน์ให้แก่สมาชิกและชุมชน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตให้แก่เกษตรกรในชุมชน เช่น การรวบรวมหรือรับซื้อผลผลิตที่ให้ราคาสูงกว่าตลาด การจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายในราคาถูกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน และการสนับสนุนสินเชื่อตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model

ในกรณีขอสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมการผลิตภาคการเกษตร และมีการจัดทำประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันความเสี่ยงในการผลิต วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท

โดยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลจ่ายชดเชยดอกเบี้ยแทนร้อยละ 3.50 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก นับแต่วันกู้ และปีต่อไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามประเภทลูกค้า ได้แก่ MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.625) หรือ MLR (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5.125) โดยกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตามที่มาแห่งรายได้ สูงสุดไม่เกิน 15 ปี พิเศษ ไม่เกิน 20 ปี

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ได้สนับสนุนชุมชนในการขับเคลื่อนธุรกิจไปแล้วจำนวน 6,294 ราย วงเงินสินเชื่อ 27,670.69 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568