อว. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T x RSP @ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

อว. สานต่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (U2T) ประสาน อุทยานวิทยาศาสตร์ U2T x RSP @ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชื่นชมการบูรณาการคนในชุมชนเพื่อยกระดับสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน สานต่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ โครงการ U2T อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท

รวมถึงพัฒนาประเทศ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มีมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator ผ่านการนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษามาบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ และการสร้างนวัตกรรมสังคมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งมีการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ล่าสุด ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว “โครงการ U2T x RSP @ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมที่ 1 U2T Show & Share” โดยมี อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะ

โดย โครงการU2T ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึง ความสำเร็จและนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานโครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และเข้าใจถึงความสำคัญของการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนในพื้นที่ โดยในการนี้ อว. ยังได้แถลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการจัดแสดงผลงานเด่นของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลโครงการ U2T พร้อมร่วมชมผลงาน

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่จัดขึ้นนี้นับเป็นผลดีอย่างยิ่งในการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป ให้เกิดการเข้าใจ และเข้าถึงประโยชน์จากการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

ซึ่งในวันนี้ได้มาติดตามผลการดำเนินโครงการฯ รวมถึงให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ U2T ระหว่างผู้บริหาร อว. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป พร้อมทั้งมีสื่อมวลชนที่สามารถเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับความสำคัญของการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ในพื้นที่ อันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งในวันนี้จะได้เห็นผลงานเด่นจากโครงการ U2T ที่เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานแบบบูรณาการมีคุณภาพต่อคนในพื้นที่อย่างยิ่ง”

ภายในงานยังมีกิจกรรม Show & Share โดยทีมวิทยากรคุณภาพ มอบความรู้ แนวทาง และวิธีการในการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาผลงานแบบง่ายๆ ให้เกิดความน่าสนใจด้วย Smart Phone ให้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลโครงการ U2T ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดในการประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น พร้อมทั้งมีการจัดงานเสวนาติดตามความคืบหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลโครงการ U2T และร่วมพูดคุย แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละตำบลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างตรงจุด

โดยหลังจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของโครงการฯ นวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้การดำเนินงานโครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ขับเคลื่อนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ