NEA กางแผนเดินหน้าพัฒนาหลักสูตร ดันผู้ประกอบการไทย สู่การค้าโลก

สถาบัน NEA กางแผนเดินหน้าพัฒนาหลักสูตร ดันผู้ประกอบการไทย สู่การค้าโลก ปี 2566

 

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy) หรือ NEA เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการไทย ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้และจัดฝึกอบรม/สัมมนา ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการไทยทุกระดับ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐจาก Local to Global และกระจายองค์ความรู้ไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และเชื่อมต่อไปยังเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจในระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเรียนรู้ การปรับตัว และการวางแผนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการพลิกวิกฤตสู่โอกาสทางธุรกิจ

อีกทั้งยังมุ่งเน้นการยกระดับบริการภาครัฐด้วยนโยบาย “Sharing Economy” หรือ “เศรษฐกิจแบ่งปัน” โดยใช้หลักแนวคิด การเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกร่วมกัน ทลายเส้นแบ่งประเภทธุรกิจ ขนาดธุรกิจ กลุ่มพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เปิดโอกาสให้ได้พบปะกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและพากันเดินหน้าสู่การค้าระหว่างประเทศในระดับสากล

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในทุกมิติ สถาบัน NEA ต้องตั้งรับ ปรับตัว เปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้สอดรับกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ด้วยหลักสูตรการค้าแห่งโลกอนาคตที่จะพลิกโฉมการอบรมสัมมนารูปแบบเก่าไปอย่างสิ้นเชิง

อาทิ การจัดอบรมในรูปแบบ Virtual Training ที่ผู้เข้าอบรมสามารถทำกิจกรรม Workshop เสมือนอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน หรือการจัดอบรมในรูปแบบ Hybrid ที่รองรับผู้เข้าอบรมแบบ Onsite และผู้เข้าอบรมแบบ Online ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น โดยวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า สถาบัน NEA สามารถตั้งรับ ปรับตัว ให้เข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ของโลกได้อย่างไร้รอยต่อ ที่แม้จะไม่ได้เจอกันแบบ Face to Face แต่คุณภาพการอบรมกลับไม่ลดลงเลย

ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา สถาบัน NEA ดำเนินการจัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 75 หลักสูตร 38 กิจกรรม สามารถพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศไปแล้วกว่า 47,789 ราย ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยในปี 2566 สถาบัน NEA ยังคงเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการไทยต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง หลักสูตรการฝึกอบรมกว่า 85 หลักสูตร 45 กิจกรรม อาทิ

– หลักสูตรบ่มเพาะความรู้ด้านการส่งออก เช่น โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) เป็นหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่มที่พร้อมจะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (SMEs) ผู้ประกอบการภาคเกษตร วิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเป็นการสนับสนุนให้สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ สร้างความพร้อม และเป็นการกระตุ้นความตื่นตัวให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสามารถต่อยอดสินค้าไทยสู่ตลาดโลกได้

– หลักสูตรการสร้างช่องทางตลาด เช่น โครงการครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ หลักสูตรที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์ ให้มีความรู้ในการทำการตลาดและการค้าออนไลน์ยุคใหม่ ตลอดจนพัฒนาสินค้าและบริการของตนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศในระดับสากลอย่างยั่งยืน

– หลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ส่งออกและเครือข่าย เช่น โครงการเจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่ หลักสูตรที่จะเสริมสร้างความรู้ โอกาสทางการตลาด และติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์การค้าของตลาดเป้าหมายในต่างประเทศ ให้รู้ทันสถานการณ์การตลาดต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

– หลักสูตรสร้างมูลค่าเพิ่มและธุรกิจกระแสใหม่ เช่น โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & ReSkill) หลักสูตรที่จะยกระดับพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ MSMEs ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และบุคคลที่สนใจจะก้าวเข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ ให้เข้ามามีบทบาทเป็นกลไกส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกของประเทศไทยในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) โครงการ Salesman จังหวัด Go-Inter โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter รวมไปถึง โครงการพัฒนาหลักสูตรภายใต้การเรียนรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ที่ผู้ประกอบการสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://nea.ditp.go.th/ เว็บไซต์ www.facebook.com/nea.ditp และ LINE : @nea.ditp หรือ โทร. 1169 กด 1