CP ALL จัด CAC SME จับมือคู่ค้า ดันจัดการห่วงโซ่อุปทานยั่งยืน

CP ALL (ซีพี ออลล์) จัดงาน CAC SME จับมือคู่ค้า ผลักดันองค์กรธรรมาภิบาล บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

สินค้าและบริการกว่าจะส่งมอบไปสู่ผู้บริโภคนั้นมีกระบวนการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่การจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดจำหน่าย รวมเรียกว่า ห่วงโซ่อุปทาน ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ จึงได้นำประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

เข้ามาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือที่เรียกว่า “การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน” (Sustainable Supply Chain) ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสลดความเสี่ยงและเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

ล่าสุด บมจ.ซีพี ออลล์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคู่ค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จัดอบรมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC SME) ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับคู่ค้าเอสเอ็มอี จำนวนกว่า 40 บริษัท โดยนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางภภัสสร ธนสร รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีธรรมาภิบาลก้าวสู่ Sustainable Supply Chain

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ เรื่องการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและคอร์รัปชั่นในการดำเนินงาน และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการประกาศเจตนารมณ์ และยกระดับการดำเนินเป็นองค์กรที่ได้รับรองเป็นแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อสร้างระบบนิเวศของการทำธุรกิจที่โปร่งใสต่อไป

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่คู่ค้าของเราได้มาร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลของซีพี ออลล์ โดยเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของ Environmental (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) หรือ ESG ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) นอกจากการคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชน สังคม ยังต้องคำนึงถึงความโปร่งใส ความยุติธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ

“ซีพี ออลล์ ยึดมั่นในคาถาบรรษัทภิบาล คือ “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” พร้อมกับให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงานในบริษัททุกคน ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้องค์กรได้รับความภาคภูมิใจ และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเติบโตไปพร้อมกับซีพี ออลล์ ESG In Process” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่

ทั้งนี้ ภายในงาน ซีพี ออลล์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคู่ค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ที่ผ่านการอบรมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC SME) ประจำปี 2565 เพื่อร่วมแสดงออกถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความโปร่งใส บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน