เรียนรู้วิธีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฉบับสรุป เข้าใจง่าย ผ่านอีบุ๊ก

เรียนรู้วิธีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฉบับสรุป เข้าใจง่าย ผ่านอีบุ๊ก

 

เรื่องการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความมั่นคงทางการเงินซึ่งควรเริ่มจากการออมและการใช้เงินอย่างมีวินัยตั้งแต่เด็กๆ (Generation “Z”) เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็จะต้องรู้วิธีการวางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละวัน โครงการในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุ

การวางแผนการเงินที่ดีจึงทำให้สามารถดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัยได้อย่างดี ซึ่งความรอบรู้พื้นฐานทางการเงินด้านต่างๆ อาทิ ความรู้การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) ในตราสารหรือหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน การวิเคราะห์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล การวางแผนการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมถึงวางแผนภาษี มรดก การเลือกใช้แหล่งเงินทุนเพื่อเกษียณอายุงาน

ซึ่งประกอบด้วยกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นองค์ความรู้ที่ควรมีเพื่อให้แผนทางการเงินทั้งหมดสอดคล้องตามเป้าหมายชีวิตทั้งในระยะสั้น กลาง และระยะยาว ทั้งนี้ ขึ้นกับข้อจำกัดของแต่ละบุคคลในการดำเนินชีวิตให้มีแบบแผนที่สมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้ประพันธ์หนังสือเริ่มต้น ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (Let’s Investing in Stock Market) กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์เบื้องต้น ตลาดการเงิน สถาบันและเครื่องมือทางการเงินหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์การลงทุนเบื้องต้นและเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เริ่มจากการรู้จักตนเองว่าต้องการเป็นนักลงทุนประเภทใด จากนั้นรู้จักข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ การซื้อขายหลักทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ จิตวิทยาและพฤติกรรมการลงทุน กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแบบต่างๆ การใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตโฟลิโอลงทุนและการจำลองการซื้อขายหลักทรัพย์

ซึ่งในแต่ละบทประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ บทนำ เนื้อหา ตัวอย่าง และแหล่งที่มาข้อมูลเพื่อสืบค้นต่อไป ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและผู้สนใจเริ่มต้นวางแผนการเงินส่วนบุคคล หรือผู้เริ่มต้นลงทุน หรือคนที่อยากเรียนรู้การเป็น “เม่าน้อย” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง”

“จริงๆ แล้วจุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ต้องการให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และสามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดต่อไปได้ในระดับที่สูงขึ้น ตามความสนใจใฝ่รู้และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น ยังนำผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ที่สำคัญ ยังได้ออกแบบหนังสือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book สามารถเข้าค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=317311รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวทิ้งท้าย