“กปภ. ผสานกำลังเครือข่ายจิตอาสา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง”

“กปภ. ผสานกำลังเครือข่ายจิตอาสา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง”

เริ่มแล้ว ! การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัว “โครงการ รวมพลังจิตอาสา กปภ.เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง” ผนึกความร่วมมือพนักงาน ประชาชน จิตอาสา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้บริการ กปภ. 234 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะมูลฝอยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ลุยพื้นที่แรก คลองเจดีย์บูชา-แม่น้ำท่าจีน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เช่น คู คลอง หนอง บึง แม่น้ำ สระและอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 กปภ. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้ดำเนิน “โครงการ รวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง” โดยผนึกความร่วมมือพนักงาน ประชาชน จิตอาสา และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาดแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ กปภ. 234 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้ง เป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กปภ. ได้นำร่องเปิดโครงการฯ พื้นที่แรก ณ ประตูระบายน้ำเจดีย์บูชา ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาด พร้อมใส่น้ำหมักชีวภาพ (EM) ลงในคลองเจดีย์บูชา เพื่อบำบัดน้ำเสียให้คูคลองใสสะอาด พร้อมมอบพันธุ์ปลาให้แก่ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม กลุ่มเรือ กลุ่มเจ็ตสกีจิตอาสา นำไปปล่อยลงสู่แม่น้ำท่าจีน มุ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้ใสสะอาด เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน