อพท. รุก ดึงผู้ประกอบการนำเที่ยว อบรมสร้างความเข้าใจ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

อพท. เร่งทำงานเชิงรุก ดึงผู้ประกอบการนำเที่ยว อบรมสร้างความเข้าใจ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”

ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน “กิจกรรมการยกระดับการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเชื่อมโยงสู่ตลาดมูลค่าสูง (CBT Travel Mart)” นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า

อพท. โดยสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 60 บริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา เพื่อนำข้อมูลความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานร่วมกันกับชุมชน

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท.

สำหรับการอบรมนี้ มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ 2 ประเด็น จากวิทยากรซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนมาอย่างดี ประเด็นแรก คือ แนวคิดการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Win-Win Situation)

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดการเจรจาต่อรองรูปแบบที่ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ซึ่งเป็นรูปแบบการเจรจาต่อรอง พูดคุยกันระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย รวมไปถึงรูปแบบการทำงานร่วมกับชุมชนในรูปแบบของการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ไมซ์ (MICE) โดย คุณกฤษณี ศรีษะทิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท Stream Events Asia Ltd.

ประเด็นที่สอง คือ เรื่องการทำงานของบริษัทและชุมชนท่องเที่ยว : มีวิธีการทำงานร่วมกันโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนต้องเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติระหว่างกันทั้งของบริษัทนำเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวว่าควรเป็นอย่างไร และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของบริษัท/ผู้ประกอบการ ที่ทำงานร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวโดย คุณปณต ประคองทรัพย์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) /ผู้ก่อตั้งทัวร์เมิงไต

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม ได้ช่วยทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย เกิดการเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ใช่และใจตรงกัน

ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ และยังได้นักท่องเที่ยวที่เหมาะสม ลงไปยังชุมชนเป้าหมายได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ก็จะมีเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว (Pitching) ของชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ต่อไป