มูลนิธิมาดามแป้ง หนุนหน่วยงาน อบรมสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

มูลนิธิมาดามแป้ง สนับสนุน 2 หน่วยงาน อบรมสร้างอาชีพ ตามพันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง นำโดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเดินหน้าพันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่ 2 หน่วยงานภาครัฐ

ได้แก่ การอบรมงานช่างพื้นฐาน และการผลิตรถเข็นครัวมาดาม โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการอบรมงานฝีมือแก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยได้รับเกียรติจาก นางพัชราภรณ์  อินทรียงค์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม, นางปุณฑริกา ใบเงิน, ร้อยเอกหญิงชญาดา
หนีพาล และ นางปิยมา ชรินธร คณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมงาน เมื่อวันก่อน ณ ห้องประชุม เมืองไทยประกันภัย

* บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. ร้อยเอกหญิงชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิมาดามแป้ง
  2. นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิมาดามแป้ง
  3. นางสาวทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ กรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง
  4. นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง
  5. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง
  6. นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม กรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง
  7. นางปิยมา ชรินธร กรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง