21-22 มิ.ย.นี้ อพท. ชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์ ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์

21-22 มิ.ย.นี้ อพท. ชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์ ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาผ่านระบบออนไลน์ในกิจกรรม “ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Thailand Creative Cities Network 2021)” โดยจะมีขึ้นในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 ซึ่ง อพท. ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวรายงาน

หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ “การก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” “เส้นทางสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” และ “บทบาทของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาเมือง และ เมืองที่มีศักยภาพสู่เมืองสร้างสรรค์ในอนาคตของไทย” รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกจากประเทศเกาหลี และประเทศอังกฤษ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์ของการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ในการเสวนาจะเป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักพัฒนาพื้นที่ นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความรู้ในเรื่องเมืองสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองในหลายมิติ และจะส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผสมผสานเข้ากับทุนทรัพยากรบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการรังสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบที่รวมกันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่มีความโดดเด่น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมได้อย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ต่อชุมชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองเป้าหมายของไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานในลักษณะออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/R7DcAW9EfrEfC56r6  หรือ สแกน QR Code