สรุปขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าสำหรับเจ้าของกิจการ จดได้ที่ไหน เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง

จดทะเบียนการค้า
จดทะเบียนการค้า

ในการทำธุรกิจหรือการเป็นเจ้าของกิจการ การทำธุรกิจให้น่าเชื่อถือและยั่งยืนถือเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อถือเรา นั่นคือ “จดทะเบียนการค้า” ซึ่งเป็นการทำเอกสารทะเบียนการค้าที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการควรทำเพื่อความถูกต้อง ป้องกันการเสียค่าปรับในภายหลังที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น บทความนี้เราจะแนะนำว่า ทำไมธุรกิจจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้า มีขั้นตอนอย่างไร ใครต้องจด เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

ทำไมธุรกิจต้องจดทะเบียนการค้า?

การจดทะเบียนการค้า ถือเป็นหลักฐานสำคัญทางการค้า ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ธุรกิจของเรามีตัวตนอยู่จริง ลูกค้าสามารถที่จะติดต่อรับ คืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ เมื่อสินค้าชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ในช่วงเวลาที่รับประกัน นอกจากนี้ การจดทะเบียนการค้ายังใช้เป็นหลักฐานในด้านธุรกรรมทางการเงินได้ด้วย เช่น ยื่นขอกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ เป็นต้น

ข้อควรรู้ : การจดทะเบียนการค้า เจ้าของกิจการต้องขอจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบธุรกิจหรือกิจการ

ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า

ปัจจุบันการจดทะเบียนการค้า สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง เพียงเข้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ www.dbd.go.th ก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนการค้าแบบออนไลน์ได้แล้ว

1. ลงทะเบียนในระบบเพื่อใช้งาน

2. จองชื่อนิติบุคคล

3. ทำรายการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์

4. ลงรายมือชื่อ

5. ชำระค่าธรรมเนียม

6. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และรอรับเอกสาร

เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนการค้า

1. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชย์ (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)

4. หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการของนิติบุคคล (ถ้ามี)

5. กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์เป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

– หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ

– สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

6. แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชย์และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ใครบ้างที่มีหน้าที่ในการจดทะเบียนการค้า

1. บุคคลธรรมดา (ผู้ประกอบการคนเดียว)

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ (มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา)

3. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ต่างกันที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทุกคนรับผิดชอบในส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมีบุคคลที่จำกัดความรับผิดและมีบุคคลที่ไม่จำกัดความรับผิดในหนี้สินทั้งหมด)

4. บริษัทจำกัด และบริษัทที่เป็นมหาชนจำกัด

5. บริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิด หรือขยายสาขาในประเทศไทย

จดทะเบียนการค้าได้ที่ไหนบ้าง?

สถานที่ในการยื่นขอจดทะเบียนการค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ในเขตกรุงเทพฯ

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานเขตทุกเขต ที่มีสำนักงานใหญ่รับจดทะเบียนการค้า

ในเขตภูมิภาค

  • เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา ที่มีสำนักงานใหญ่รับจดทะเบียนพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนการค้า

การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

– จดทะเบียนการค้าตั้งใหม่ 50 บาท

– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท

– จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท

– ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท

– ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท

– ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท (หนึ่งคำขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)

หากคุณสนใจเริ่มวางแผนทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์และกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำในการจดทะเบียนการค้า ให้ Fastwork เป็นผู้ช่วยต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้ สามารถเลือกชมก่อนได้ที่ https://fastwork.co/commercial-registration