มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ

มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ
มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ

มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ

ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์จังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยกลไกประชารัฐ ในงาน “มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น G

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายเน้นลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพและการมีรายได้ โดยใช้ภูมิปัญญามาพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทําเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มเกิดรายได้แก่ประชาชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน สามารถเข้าแข่งขันในตลาดได้

มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ
มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ

นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ที่ต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี ในการเป็นเมืองต้นแบบ เมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าครบวงจรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศการค้า การท่องเที่ยว และบริการเชื่อมโยงนานาชาติตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนทั้งในด้านการบริหารจัดการและการตลาดแก่ผู้ประกอบการ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง

มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ
มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ

กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ด้วยการส่งเสริมการสร้างอาชีพ พัฒนาธุรกิจท้องถิ่นและขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการยกระดับศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล สํานักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีจึงได้กําหนดจัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์จังหวัด โดยจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดปัตตานี

มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ
มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มรายได้จากการจําหน่าย สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถ นอกจากนี้ยังเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพของผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานีให้แพร่หลาย รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าการค้าให้จังหวัดปัตตานี

โดยกิจกรรมภายในงาน มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม “Wonderful Pattani” ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ จังหวัดปัตตานี อาหารทะเลสดๆ ผลไม้เด่นขึ้นชื่อ ทุเรียน ลองกอง ส้มโอปูโก ลูกหยียะรัง ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมากมาย พบกับบรรยากาศเมืองปัตตานี วัตถุมงคลหลวงปู่ทวด จากวัดช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากภาคใต้ และมินิคอนเสิร์ตจากดาราศิลปินตลอดงาน ไม่ว่าจะเป็น เข้ม หัสวีร์, วิว วรรณรท, แหนม รณเดช, บิวพงค์พิพัฒน์, พลพล พลกองเส็ง

มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ
มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตสินค้าเด่นของจังหวัดปัตตานี พร้อมกิจกรรมช็อปสนุกลุ้นโชคทุก 300 บาท ลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวัน ตลอดการจัดงาน และสร้อยคอทองคำ ณ วันสุดท้ายของการจัดงานกิจกรรมเล่นเกมแจกของภายในงานได้ทุกวัน ซึ่งจัดโดย สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดปัตตานี