บัญชีฯ จุฬาฯ มุ่งสู่เวิลด์คลาส ต่อยอดความสำเร็จสถาบันด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทย

บัญชีฯ จุฬาฯ มุ่งสู่เวิลด์คลาส ต่อยอดความสำเร็จสถาบันด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของ คณบดี รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ได้รับการยืนยันการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนด้านธุรกิจอีกวาระหนึ่ง จากสถาบันการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกด้านบริหารธุรกิจ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) จึงทำให้คณะบัญชีฯ เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การได้รับการขยายการรับรองมาตรฐานด้านการศึกษาจากสถาบันรับรองระดับโลกเป็นเสมือนใบเบิกทางที่จะพาคณะไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการเป็น Global Brand เป็นแบรนด์สถาบันทางด้านบริหารธุรกิจของโลกและเป้าหมายของการติดอันดับท็อปเท็นสถาบันชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในเอเชีย อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานภายในคณะอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจะยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงระบบการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตเพื่อยกระดับการศึกษาให้ก้าวล้ำ

“เราเชื่อว่าระบบการเรียนการสอนที่ได้ผลในยุค digital disruption ในปัจจุบัน ต้องไม่ใช่แค่การเรียนในห้องเรียน หรือการเรียนที่ผ่านออนไลน์ องค์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจที่สำคัญต้องเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์ของผู้เรียน ทั้งจากผู้เรียนด้วยกันและจากคณาจารย์ ซึ่งไม่สามารถหาได้จากการเรียนผ่านออนไลน์หรือออฟไลน์เพียงอย่างเดียว” รศ.ดร.วิเลิศ กล่าว

นอกจากการได้รับการขยายการรับรองจากสถาบัน AACSB สถาบันชื่อดังของโลกที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาของสหรัฐอเมริกา แล้วคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ก่อนหน้านี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรทั้งคณะจาก EQUIS (The European Quality Improvement System) ของสถาบัน EFMD (European Foundation for Management Development) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในฝั่งยุโรป

ทั้งนี้ AACSB  ให้ความสำคัญด้านทิศทางและยุทธศาสตร์ของสถาบัน คุณสมบัติของอาจารย์และนิสิต คุณภาพในการบริหารงานภายในและบุคลากรสายสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอน การผลิตผลงานวิชาการ การบริหารด้านการเงิน ความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจและศิษย์เก่า ส่วน EQUIS มุ่งเน้นด้านปรัชญาธรรมาภิบาล การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนอุทิศตนต่อชุมชน ความเป็นนานาชาติ

ทั้งนี้ น้อยกว่าร้อยละ 1 ของสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ได้รับการรับรองจากทั้ง 2 สถาบัน จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคณะบัญชีฯ จุฬาฯ มีคุณภาพมาตรฐานสูงทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นอกจากนี้ การมีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกจำนวนมาก รางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันด้านการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติของนิสิตคณะฯ ตลอดจนรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยด้านการศึกษาของอาจารย์คณะฯ การมีสัดส่วนนิสิตแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศสูงในหลักสูตรนานาชาติ และนิสิตที่จบไปสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก ตอกย้ำให้เห็นถึงคุณภาพการสอนที่มีประสิทธิภาพ และความสำเร็จด้านการเป็นนานาชาติได้เป็นอย่างดี