บางจากฯ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี

บางจากฯ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี
บางจากฯ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี

บางจากฯ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี

นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัล Board of the Year Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 30,000-100,000 ล้านบาท จากนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการตัดสินโครงการ Board of the Year Awards 2018

บางจากฯ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี
บางจากฯ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี

“Board of the Year Awards” เป็นรางวัลระดับประเทศที่มอบให้กับคณะกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในงาน National Director Conference 2019 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้