ธ.ก.ส. แจง ปล่อยกู้ 1.5 หมื่นล้านหนุนลูกค้าใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรม

ธ.ก.ส. แจงปล่อยกู้ 1.5 หมื่นล้านหนุนลูกค้าใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรม

จากรณี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมวงเงินสินเชื่อสำหรับการซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และเครื่องจักรอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 15,000 ล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีเกษตรกรซื้อโดรนสำหรับใช้ทำการเกษตรไม่ต่ำกว่า 100 ลำ ลำละ 5 แสนบาท เพื่อมาใช้ทดแทนแรงงานในการพ่นยาฆ่าแมลง หว่านเมล็ดพันธุ์ ลดต้นทุนการผลิต

อ่านข่าว ธ.ก.ส.ทุ่ม 1.5 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ซื้อโดรนทำเกษตร 

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศไทย แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับแนวคิด ที่ ธ.ก.ส. จะปล่อยเงินกู้ให้เกษตรกรนำไปซื้อโดรนหรือท่าอากาศยานไร้คนขับ โดยให้เหตุผลว่า โดรนยังไม่มีความจำเป็นสูงสุดในการทำนา เพราะเป็นเครื่องมือที่ราคาแพงมาก และใช้เทคโนโลยีสูง

ล่าสุด วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ทำ “โครงการสินเชื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และผู้ประกอบการ นำไปใช้ในการปรับโครงสร้างการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตแบบสมัยใหม่ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น การปลูกพืชโดยใช้ระบบน้ำหยด การผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตโดยใช้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การใช้โดรนในการหว่านเมล็ดพันธุ์และให้ปุ๋ย เป็นต้น รวมถึงผลิตสินค้าเกษตรที่มีโอกาสทางการตลาดโดยมีการวางแผนการผลิต การสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงตลาดแบบครบวงจร เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท ระยะเวลาการให้สินเชื่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2564

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ กรณีเกษตรกร อัตราดอกเบี้ย MRR-1 (MRR ปัจจุบันร้อยละ 7 ต่อปี) ในปีที่ 1-3 และ อัตรา MRR ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป กรณีเป็นสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา MLR-0.5 (ปัจจุบัน MLR ร้อยละ 5 ต่อปี) ในปีที่ 1-3 และอัตรา MLR ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป ระยะเวลาชำระหนี้กรณีกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้ และกรณีกู้เพื่อลงทุน     ไม่เกิน 15 ปีนับจากวันกู้  ปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้จ่ายสินเชื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืนไปแล้ว 6,584  ราย เป็นเงิน 3,347 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02 555 0555

“สินเชื่อตามโครงการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยตอบโจทย์ให้ภาคเกษตรมีความมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร และขณะเดียวกันก็เป็นการจูงใจให้ทายาทเกษตรกรหรือคนรุ่นใหม่ที่สนใจนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในส่วนที่ปรากฏเป็นข่าว ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ซื้อโดรน วงเงิน 15,000 ล้านบาท นั้น โดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยี ซึ่ง ธ.ก.ส. มีสินเชื่อผ่อนปรนตามโครงการนี้ เพื่อจูงใจให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ที่มีความพร้อม มีแผนงานที่เป็นไปได้ กู้ไปลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ ธ.ก.ส. ไม่ได้มีส่วนในการจัดหาโดรนแต่อย่างใด นายศรายุทธกล่าว