EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวี พัฒนาศักยภาพกองเรือขนส่งน้ำมันของไทย

EXIM BANK สนับสนุน วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์
EXIM BANK สนับสนุนวี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์

EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวีแก่ วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ พัฒนาศักยภาพกองเรือขนส่งน้ำมันของไทย

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK เพื่อให้บริษัทนำไปใช้จัดซื้อเรือขนส่งน้ำมันจากญี่ปุ่นและต่อเรือขนส่งน้ำมันจากเกาหลี รวม 2 ลำ จำนวนกว่า 400 ล้านบาท เพื่อรองรับเส้นทางขนส่งของบริษัท และพัฒนาศักยภาพกองเรือไทย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้