กรมศิลปากร ชวนเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์ เข้าฟรีทั้งครอบครัว

คุณอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  แถลงข่าวโครงการจัดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์” ว่า   กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมแต่มีความสำคัญที่สุด ประกอบกับวันอาทิตย์ เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวได้พักผ่อนพร้อมหน้าพร้อมตากันและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคุณภาพ ที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ครอบครัวได้มาท่องเที่ยว เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

โดยกรมศิลปากร ได้ออกประกาศยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 แห่งทั่วประเทศ ให้กับผู้เข้าชมชาวไทยที่มาเป็นครอบครัวในทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. นี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 เพื่อใช้พื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในการร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงจะได้ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะผู้มาเที่ยวชมเป็นครอบครัว เช่น กิจกรรมเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การแสดงดนตรีและการละเล่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างความรักความผูกพัน ตลอดจนได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของชาติร่วมกัน อันจะนำไปสู่รากฐานที่เข้มแข็งและยั่งยืนของสังคมไทยจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

กรมศิลปากร จึงขอเชิญชวนครอบครัวชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์ เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์” เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญของคนทุกเพศทุกวัยในครอบครัว ปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างให้ครอบครัวเข้มแข็ง ทั้งนี้ คาดว่า ผลจากการดำเนินโครงการนี้ จะสามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ต่อปี