ตำราภาคสนาม เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ เวิร์ก! ปั้นเกษตรกร-ผู้ประกอบการสู่คู่ค้าเพียบ

ดำเนินธุรกิจทางด้านค้าปลีกในประเทศไทย มานานกว่า 22 ปีแล้ว สำหรับ “เทสโก้ โลตัส” ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมดประมาณ 1,800 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการลูกค้ามากกว่า 15 ล้านคนในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนั้น เทสโก้ โลตัส ยังมีช่องทางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ถึง 3 ช่องทาง คือ เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ ร้านค้าของเทสโก้ โลตัส บนเว็บไซต์ลาซาด้า และร้านค้าของเทสโก้ โลตัส บนเว็บไซต์  weloveshopping.com

นอกจากบทบาทของผู้นำธุรกิจทางด้านค้าปลีก “เทสโก้ โลตัส” ยังมุ่งมั่นในการช่วยเหลือชาวไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 ได้นำนโยบายประชารัฐของรัฐบาลมาเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ “เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ” จำนวน 22 โครงการ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการสร้างรายได้และการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ชาวไทยกว่า 2,500 ครอบครัว ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ วางรากฐานให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเติบโตอย่างมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน และพร้อมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

มร.จอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า 22 โครงการ เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังกันของหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยแต่ละฝ่ายนำความรู้ความเชี่ยวชาญของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ภาครัฐได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกผักผลไม้ให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่วน เทสโก้ โลตัส ช่วยในการวางแผนการผลิต การคำนวณต้นทุนการผลิต การจัดส่งที่มีประสิทธิภาพและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและผู้ประกอบการมาจำหน่าย สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ

สำหรับ โครงการ เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ เป็นโครงการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร ซึ่งเป็นการสนับสนุนประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ การรับซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงตรงจากแหล่งผลิต ยังจะช่วยให้ลูกค้าของเทสโก้ โลตัส ได้บริโภคสินค้าคุณภาพสูง ปลอดภัย ในราคาประหยัดอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกรไทยมากกว่า 150,000 ตัน ซึ่งคิดเป็นปริมาณมากกว่าปีก่อนหน้าถึง 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กว่า 9,000 ราย และผู้ประกอบการโอท็อปอีกจำนวนมากยังได้กระจายสินค้าผ่านช่องทางของเทสโก้ โลตัส ในสาขากว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ และทางช่องทางออนไลน์อีกด้วย

“หลังจากที่เราได้ดำเนินโครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ 22 โครงการแล้ว พบว่า ความร่วมมือแบบบูรณาการของหลายๆ ภาคส่วนนี้เป็นโมเดลที่ดี โดยนอกจากโครงการจะสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในเชิงของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรและผู้ประกอบการแล้ว โครงการเหล่านี้ยังช่วยวางรากฐานให้ชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ด้วย เช่น เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการใช้ความต้องการทางการตลาดนำการผลิต เข้าใจเรื่องมาตรฐานสินค้า เรียนรู้การคิดคำนวณต้นทุน และการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสำหรับทั้งตลาดภายในประเทศ และเตรียมพร้อมส่งออกในอนาคต”

มร.จอห์น กล่าวต่อว่า ด้วยความสำเร็จที่เกิดขึ้น เทสโก้ โลตัส วางแผนที่จะเดินหน้าสานต่อโครงการประชารัฐ รวมถึงขยายขนาดของโครงการเดิมให้มีความเข้มข้นและเกิดการรวมกลุ่มกันในวงกว้าง ทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง อันจะส่งผลดีแก่ลูกค้าและประชาชนในวงกว้าง และสร้างประโยชน์ให้กับภาคเศรษฐกิจและประเทศชาติได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งอีกด้วย