น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน

          กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เร่งเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนไทยให้อยู่ดีมีสุขตามพันธกิจหลัก สร้างครอบครัวเป็นสุขและช่วยลดรายจ่ายระดับฐานราก โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปักหมุดเป้าหมาย “เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเอง” จึงน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน 

          พช. ขอเชิญชวนครัวเรือนทั่วไทยร่วมปลูกผักสวนครัว ร่วมสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้เข้มแข็ง มีแหล่งอาหารปลอดภัย โดยเริ่มต้นได้จากจุดเล็กๆ คือแปลงผักภายในบ้าน ซึ่งใช้เนื้อที่เพียง 1-5 ตารางเมตร ก็สามารถปลูกผักได้หลากหลายชนิด และจากพื้นที่ดังกล่าวก็ก่อเกิดประโยชน์มากมาย

          ปลูกผักลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
         
แปลงผักจาก 1 ครัวเรือน สามารถประหยัดได้ถึงวันละ 50 บาท หากประชาชนทั้ง 12 ล้านครัวเรือน ร่วมกันปลูกผักสวนครัว จะช่วยประหยัดได้ถึง 600 ล้านบาทต่อเดือน และลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี

          สมาชิกครอบครัวสุขภาพดี มีอาหารแบ่งปัน
         
ปลูกผักกินเองมีข้อดี คือทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีอาหารปลอดภัยไว้กินได้ตลอดทั้งปี เพราะผักสวนครัวที่ปลูกสามารถเด็ดมาปรุงอาหารโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารพิษตกค้าง ดังนั้น เมื่อสมาชิกในบ้านอิ่ม เศรษฐกิจครัวเรือนเข้มแข็ง ก็สามารถแบ่งปันผลผลิตให้เพื่อนบ้าน เกื้อกูลประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคี สร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ทุกคนในชุมชน 

          ทั้งนี้ รายงานข้อมูลปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระบุว่า ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวแล้ว 12,100,577 ครัวเรือน จากจำนวนเป้าหมาย 12,976,950 ครัวเรือน (ยกเว้นเขต กทม.) คิดเป็น 93.25% (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563) โดยจังหวัดที่บรรลุเป้าหมายปลูกผักสวนครัวครบทั้ง 100% มีจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ตาก อุบลราชธานี พัทลุง สุโขทัย อุดรธานี สุราษฎร์ธานี สกลนคร และชัยภูมิ

          อย่างไรก็ตาม พี่น้องประชาชนสามารถสร้างความยั่งยืนทางอาหารในครัวเรือน และชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถแบ่งปันเรื่องราวการปลูกผักภายในรั้วบ้านคุณผ่านช่องทางเฟซบุ๊กกลุ่ม ‘ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับพช.’ https://www.facebook.com/groups/756725805097591/